Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa:
Bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 1
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut 

Telefon:

02 3108 108; 3108 219; 3108 212; centrali

02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146; centrali – Drejtoria për statistikë

Fax: 02 3108 357 qendra


Internet Faqja: nbrm.mk (нбрм.мк)


Zyrtari për ndërmjetësim me informacione publike

Maja Andreevska
e-mail: [email protected] 
tel: 02 3108 549

Sara Bulukova-Davkova
e-mail: [email protected] 
tel: 02 3108 433


Kërkuesi mund të kërkojë qasje të informacionit me gojë, me shkrim ose me shkresë elektronike

Lista e informacioneve publike

Formularë: Kërkesë për qasje te informacionet me karakter publik

Formularë: Ankesë

Vendim për përcaktimin e kompensimit për harxhime material për informacionin e dhënë