Rregullativa për sistemet e pagesave përfshin rregullativën ligjore dhe nënligjore. Në pjesën e rregullativës ligjore përveç Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë në të cilin janë të përcaktuara detyrat dhe autorizimet e Bankës Popullore në pjesën e sistemeve të pagesave dhe i njëjti ka avantazh para të gjitha ligjeve tjera. Më tej, Banka Popullore ka autorizim në pjesën e mbikëqyrjes dhe rregullimin e sistemeve të pagesave dhe qarkullimeve pagesore të cilat dalin nga Ligji për qarkullime pagesore. Më gjerë, roli i Bankës Popullore në qarkullimet pagesore është i lidhur me dispozita nga ligjet tjera si Ligji për përmbarim, Ligji për kambiale, Ligji për çeqe dhe Ligji për vlerënotë premtimi.


Në bazë të autorizimeve ligjore që dalin nga Ligji për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe Ligjit për qarkullime pagesore, Banka Popullore miraton akte nënligjore (vendime dhe udhëzime). Banka Popullore në procesin e miratimit të akteve nënligjore zbaton proces konsultativ me palët e prekura.

Ligje


  • Ligji për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë
  • Ligji për qarkullime pagesore
  • Ligji për përmbarim
  • Ligji për kambiale 
  • Ligji për çeqe
  • Ligji për vlerënotë premtimi

Rregullore të lidhura 


Vendime

Politika dhe zhvillimi i sistemeve të pagesave
Vëzhgimi i sistemeve të pagesave 


Roli operativ


Udhëzime

Politika dhe zhvillimi i sistemeve të pagesave 


  • Udhëzim për procedurën e korrigjimit të gabimit të bërë nga bartësi i qarkullimit pagesor
  • Udhëzim për dorëzimin e të dhënave për aktivitetet e kryera në qarkullim pagesorVëzhgim i sistemeve të pagesave 

  • Udhëzim për raportim të operatorve të sistemeve të pagesave 


Rroli operativ

  • Udhëzim rreth formatit, përmbajtjes dhe mënyrës së drejtimit të regjistrit të ndërmjetësuesve për mikropagesa