Rregullativa për sistemet e pagesave përfshin rregullativën ligjore dhe nënligjore. Në pjesën e rregullativës ligjore përveç Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë në të cilin janë të përcaktuara detyrat dhe autorizimet e Bankës Popullore në pjesën e sistemeve të pagesave dhe i njëjti ka avantazh para të gjitha ligjeve tjera. Më tej, Banka Popullore ka autorizim në pjesën e mbikëqyrjes dhe rregullimin e sistemeve të pagesave dhe qarkullimeve pagesore të cilat dalin nga Ligji për qarkullime pagesore. Më gjerë, roli i Bankës Popullore në qarkullimet pagesore është i lidhur me dispozita nga ligjet tjera si Ligji për përmbarim, Ligji për kambiale, Ligji për çeqe dhe Ligji për vlerënotë premtimi.

Në bazë të autorizimeve ligjore që dalin nga Ligji për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe Ligjit për qarkullime pagesore, Banka Popullore miraton akte nënligjore (vendime dhe udhëzime). Banka Popullore në procesin e miratimit të akteve nënligjore zbaton proces konsultativ me palët e prekura.

Ligje

Aktet nënligjore që dalin nga Ligji i Shërbimeve Pagesore dhe Sistemeve Pagesore ►►► 

Aktet nënligjore që dalin nga Ligji për Qarkullime Pagesore ►►► 

Rregullore të lidhura