Brenda aktiviteteve për mbështetje të punës hulumtuese dhe analitike, Banka Popullore e formoi Klubin e Hulumtuesve në korrik të vitit 2011. Klubi i Hulumtuesve është një platformë e hapur për prezantime dhe diskutim të punimeve shkencore-hulumtuese, veçanërisht në fushën e politikës monetare dhe makroekonomisë.

Banka Popullore shpall thirrje të përhershme deri tek hulumtuesit të dorëzojnë punimet e tyre deri tek Klubi, duke përfshirë edhe ato që janë në përpunim e sipër. Punimet duhet të jenë të përpunuar në pajtim me trendet dhe standardet e hulumtimeve bashkëkohore, që nënkupton analizë solide empirike, si dhe konkluzione të sistematizuara nga hulumtimi, të rëndësishme për politikëbërësit por edhe për qarqet akademike.  

Në të njëjtën kohë, thirren të gjithë analistët dhe hulumtuesit nga institucionet shkencore-edukative dhe financiare, si dhe studentët dhe të interesuarit e tjerë të marrin pjesë në sesionet e Klubit si diskutues ose dëgjues. Në këtë mënyrë mundësohet diskutim kualitativ dhe i hapur mes hulumtuesve, analistëve nga institucionet financiare dhe pjesëmarrësve tjerë. Gjithashtu, përmes këmbimit të mendimeve sigurohet përmirësimi i punës shkencore-hulumtuese në vend.  

Anëtarësimi në klubi është me karakter të hapur dhe gjithashtu mund të bëhet përmes kërkesës për anëtarësim në adresën elektronike që vijon: [email protected]. Anëtarët e klubit pranojnë njoftime të rregullta përmes postës elektronike për të gjitha sesionet e Klubit të Hulumtuesve.