Kursi i këmbimit i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut formohet dhe publikohet në përputhje me Vendimin për Mënyrën e Formimit dhe Publikimit të Kurseve të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/14, 102/14, 14/15 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 83/22)