Одлука за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата

(„Службен весник на РМ“ бр.42/2011)

Одлука за дополнување на одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата

(„Службен весник на РМ“ бр.49/2012)

Преземи

ново Објава на референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

Преземи 

Објава на референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата