петок, 27 мај 2016
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2016 година
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Неделни информации за меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Идејно решение за новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Нумизматика
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 

Оваа јубилејна 2016 година, Народната банка на Република Македонија е во центарот на прославувањето на 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење на територијата на македонската држава. Во изминатите седум децении, нашата институција, во различни правно-формални рамки и низ низа процеси на еволутивен институционален развој, претставуваше и претставува суштински значаен столб за функционирањето на македонското општество и сидро на макроекономската стабилност на државата

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве информираме дека во 2016 година се одбележуваат 70 години централнобанкарски активности во Република Македонија

Нови податоци

20.05.2016 Редовен месечен сет монетарни податоци, заклучно со април 2016
16.05.2016 Основни економски показатели за Република Македонија
13.05.2016 Биланс и преглед на НБРМ, заклучно со април 2016

Ликвидносна состојба на банкарскиот систем
Промени на основната каматна стапка

Ново
Скопје, 26.5.2016 година
Скопје, 26 мај 2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница на која го усвои Стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2017 - 2019 година.

Настани


Нови публикации

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева
достапно само на англиски јазик
Автор: Маја Илиевска Николиќ
достапно само на англиски јазик
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 4,00%
Расположлив кредит преку ноќ 4,50%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула20,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 1,04 %
1 недела 1,31 %
1 месец 1,61 %
3 месеци 1,98 %
6 месеци 2,36 %
9 месеци 2,67 %
12 месеци 2,92 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,25%