петок, 28 ноември 2014
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Меѓународни односи
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2014 година
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Пазари преку шалтер со хартии од вредност
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Платните системи во Република Македонија
Учесници и сметки во МИПС
Листа на водечки броеви на банките во Република Македонија
Регулатива за платните системи во Република Македонијa
Национален Совет за платни системи на Република Македонија (НСП)
Теми за дискусија
Конференции
Резултати од спроведени анкети
Извештаи за платниот промет
Калкулатор за пресметка и образец 1450
Регистар на системите за плаќање, порамнување и клиринг
Регистар на посредниците при микроплаќања
Црвена книга за системите за плаќање, клиринг и порамнување во РМ
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Истражување
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Пригодни ковани пари
Листа на успешно тестирани машини
Нумизматика
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Регулатива за дигитални сертификати
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Нова Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Јавни набавки
Огласи
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

 

Добредојдовте на интернет-страницата на Народна банка на Република Македонија!

Народна банка на Република Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Македонија. Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност.


Ковани пари за колекционерски цели

Нови податоци

28.11.2014 Податоци за директни инвестиции во земјата, заклучно со септември 2014
28.11.2014 Извештај за официјални девизни резерви и девизна ликвидност, заклучно со октомври 2014
28.11.2014 Податоци за платен биланс, заклучно со септември  2014 
21.11.2014 Редовен месечен сет монетарни податоци, заклучно со октомври 2014
14.11.2014 Биланс и преглед на НБРМ, заклучно со  октомври 2014 

Ликвидносна состојба на банкарскиот систем
Промени на основната каматна стапка

 

Ново

Скопје, 27.11.2014 година
Скопје, 25.11.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Стрелец“ и „Јарец“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14 и 146/14).
Скопје, 20.11.2014 година
Скопје, 14.11.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беа разгледани најновиот Квартален извештај и Макроекономските проекции за периодот до крајот на 2016 година
Нови публикации
Преглед на тековната состојба
Скопје, 12.11.2014 година
На 11.11.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари
31.10.2014 година
(неофицијален пречистен текст)
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,50%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула20,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 1,68 %
1 недела 2,00 %
1 месец 2,25 %
3 месеци 2,62 %
6 месеци 2,98 %
9 месеци 3,33 %
12 месеци 3,70 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,25%