Народна банка на Република Македонија

Адреса:
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:

02 3108 108; 3108 219; 3108 212; централа

02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146; централа - Дирекција за статистика

 Факс: 02 3108 357 централа

 

Интернет-страница: http://www.nbrm.mk/

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Јанче Лековски
Секретар на банката 
Контакт телефон: 02 3108 224
електронска пошта: LekovskiJ@nbrm.mk

Листа на информации од јавен карактер

Образец: Барање за пристап до информациите од јавен карактер

Образец: Жалба

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација