Напомена: Документите се во XLS - формат

Податоци

Состојба на 31.12.2016  евра   САД долари 

Состојба на 30.06.2016  евра   САД долари 


Методолошки објаснувања 
Календар на објавување на податоци 

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)