Платен биланс 
2016   
2017
2018             

Бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и меѓународна инвестициска позиција
2016  
2017
2018   

Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики  
              

Монетарни движења
2016 
2017  
2018 

Каматни стапки
2016    
2017     
2018 

Останати финансиски институции
2016     
2017 
2018      

Соопштенија од областа на известувањата за потребите на статистиката
2017