Платен биланс 
2016   
2017
2018
2019               

Бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и меѓународна инвестициска позиција
2016  
2017
2018
2019     

Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики  
              

Монетарни движења
2016 
2017  
2018
2019   

Каматни стапки
2016    
2017     
2018
2019  

Останати финансиски институции
2016     
2017 
2018
2019        

Соопштенија од областа на известувањата за потребите на статистиката
2017