Автор: Рилинд Кабаши

Макроекономските ефекти на фискалната политика во Европската Унија, со посебен осврт на земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Гани Рамадани

Реакции на фирмите во Македонија преку цените, платите и вработените во случај на шокови

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Дијана Јаневска Стефанова

Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тијана Анѓелковска, Егзона Хани и Милан Елисковски

Ефектот на кредитите на претпријатијата и домаќинствата врз економскиот раст и динамиката на реалниот девизен курс: искуства од земјите на ЈИЕ

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Анета Крстевска и Никола Наумовски

Проектирање на пресвртните точки во македонскиот економски циклус со користење на Qual VAR модел

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева

Шокови на понудата на кредити во Македонија: Бајесов структурен ВАР со ограничувања на знаците

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Ана Митреска

Анализа на кредитната активност на банките во Република Македонија - „прегревање“ на економијата или зголемена финансиска интермедијација

Прочитај повеќе..

Автор: Синиша Велковски

Можности за пласирање на девизните резерви во хартии од вредост со фиксен принос

Прочитај повеќе..

Автор: Борис Поповски

Методологија за пресметување на реалниот ефективен девизен курс на денарот

Прочитај повеќе..

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева

Шокови на понудата на кредити во Македонија: Бајесов структурен ВАР со ограничувања на знаците

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Анета Крстевска; Неда Поповска-Камнар

Може ли монетарната политика да влијае на економската активност при вишок на ликвидност? Некои аргументи од Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова; Дијана Јаневска-Стефанова

Трансмисија на надворешните шокови при оценувањето на одржливоста на долгот, случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тибор Хледик; Султанија Бојчева-Терзијан; Билјана Јовановиќ; Рилинд Кабаши

Преглед на Моделот за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Цикличност на фискалната политика во земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Фатмир Бесими

Улогата на стабилноста на девизниот курс во мала и отворена економија: случајот на Република Македонија

Прочитај повеќе..

автори: Весна Стојчевска и Мите Митески

Оценка на влијанието на фискалната политика врз тековната сметка - хипотезата за двоен дефицит во случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Никола Наумовски

Начинот на формирање на платите и цените во Македонија: наоди од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков; Петар Дебников; Неда Поповска – Камнар; Катерина Сулева

Оценка на ефикасноста на македонските банки – примена на пристапот на стохастичка граница

Прочитај повеќе..

Автор: Бранимир Јовановиќ Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер достапно само на англиски јазик

Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и неговото финансирање

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска

Tрансмисија на надворешните шокови врз македонската економска активност

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ

Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, фундаменти и макроекономско влијание

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ

Одржливост на тековната сметка на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков, м-р Љупка Георгиевска, м-р Рилинд Кабаши, Нора Манова-Трајковска и м-р Ана Митреска

Детерминанти на активните каматни стапки и каматните распони во Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Давидовска-Стојанова; Магдалена Петровска; м-р Анета Крстевска

Анализа на нивото на готовите пари во оптек во Република Македонија и причините кои придонесуваат за нивно одржување на високо ниво

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Зоран Јовановски

Информација за начинот на осигурување на депозитите во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска

Пост-кризно забавување на кредитниот раст во Југоисточна Европа – враќање во нормала?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска

Канали на пренос на глобалната економска криза врз македонската економија: анализа базирана на микро-податоци

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Емилија Нацевска; м-р Анета Крстевска; Магдалена Петровска и Даница Уневска

Анализа на приватните трансфери во билансот на плаќања на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска

Економското влијание на странските директни инвестиции: панел оценка по сектори - случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Гани Рамадани

Инертноста на инфлацијата и динамиката на цените во Македонија: теорија и емпириска анализа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска

Евалуација на различни модели за краткорочно предвидување на македонскиот БДП

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Анета Крстевска

Монетарна стратегија на НБРМ: искуства и опции

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ

Динамика на реалниот девизен курс во Македонија: стари согледувања и нови сознанија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Билјана Петковска

Емпириска оценка на инвстициска функција во Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Ана Митреска; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; м-р Љупка Георгиевска, м-р Бранимир Јовановиќ; Марија Петковска

Дали кризата промени се? Емпириска анализа за монетарната и фискалната политика

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Leo de Haan; Анета Крстевска; Marga Peeters

МАКМОДЕЛ, Макро-економетриски модел на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Борис Поповски

Методологија за пресметување на реалниот ефективен девизен курс на денарот

Прочитај повеќе..

Автори: Оливера Пановска; Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Анета Крстевска

Анализа на енергетската потрошувачка на Република Македонија и нејзиното значење за билансот на плаќања и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Ана Митреска

Анализа на кредитната активност на банките во Република Македонија - „прегревање“ на економијата или зголемена финансиска интермедијација

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Зоран Јовановски; м-р Анета Крстевска; м-р Ана Митреска; м-р Султанија Бојчева-Терзијан

Монетарна трансмисија преку каматни стапки во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Маја Кадиевска-Војновиќ; Љупка Георгиевска

Анализа на каматните стапки и каматните маргини на банкарскиот систем во Република Македонија - статистички и методолошки аспекти

Прочитај повеќе..

Автор: Трајковиќ Мелита

Цели и инструменти на монетарна политика: современи искуства

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Даница Уневска

Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република Македонија и економскиот раст

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Игор Величковски

Монетарна трансмисија преку каналот на каматни стапки и финансиски пазари во Македонија: што направивме, што остваривме и што научивме?

Прочитај повеќе..

Автор: Јане Богоев

Независност на централните банки - споредба помеѓу земјите од Југоисточна Европа

Прочитај повеќе..

Автори: Владимир Кандикјан; Владимир Филиповски; Таки Фити; Михаил Петковски; Горан Петревски; Султанија Бојчева-Терзијан

Теоретски аспекти и мерење на реалниот девизен курс

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Давидовска-Стојанова, НБРМ; м-р Ана Митреска, НБРМ; Снежана Шиповиќ, ДЗС

Мерењето на инфлацијата и инфлацијата од перспектива на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Цените на храната и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши

Потенцијален производ и производен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова

Пазарите на пари во Република Македонија и Европската Унија: Компаративен приод

Прочитај повеќе..

Автори: Весна Кондратенко, м-р Весна Христовска, д-р Игор Величковски, Зоран Крстевски и Марија Ефремова

Репо-трансакции: Теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Синиша Велковски

Можности за пласирање на девизните резерви во хартии од вредост со фиксен принос

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Бранимир Јовановиќ; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Гани Рамадани; Магдалена Петровска

Цените на недвижностите во Република Македонија

Прочитај повеќе..