Програма за работа на НБРМ за 2017 година 

Програма Програма за работа на НБРМ за 2016 година 

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата 

Прилог

Список на кратенки и изрази употребени во Програмата за работа