ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НБРМ

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 
-,--%
Расположлив кредит преку ноќ
-,--%
Расположлив депозит преку ноќ

-,--%