ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 
2,50%
Расположлив кредит преку ноќ
3,00%
Расположлив депозит преку ноќ

0,15%