ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

1,75%

Ефективна од 15.4.2020 година

Расположлив кредит преку ноќ
2,50%
Расположлив депозит преку ноќ

0,15%