ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 31.3.2019 година
Биланс на состојба
Преземи       
Биланс на успех
Податоци по банки
Преземи               
Преглед на банки по групи
Преземи            
Кредитна изложеност
Преземи      
     
Показатели за профитабилноста на банките
Преземи      
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик
  
Показатели за адекватноста на капиталот на банките
Основни показатели за работењето на банките
- заклучно со 31.12.2018 година

 Индикатори за финансиска стабилност

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 31.3.2019/31.12.2018 година.