ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 31.3.2018 година
Биланс на состојба 
Биланс на успех 
Податоци по банки 
Преземи         
Преглед на банки по групи 
Преземи        
Кредитна изложеност 
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик 
Преземи      
Показатели за профитабилноста на банките 
Основни показатели за работењето на банките 
Показатели за адекватноста на капиталот на банките 
Индикатори за финансиска стабилност 

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 31.3.2018 година.