ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.9.2019 година
Биланс на состојба
Преземи          
Биланс на успех
Преземи       
Податоци по банки
Преземи                  
Преглед на банки по групи
Преземи               
Кредитна изложеност
Преземи        
     
Показатели за профитабилноста на банките
Преземи         
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик
Преземи     
  
Показатели за адекватноста на капиталот на банките
Основни показатели за работењето на банките
 Индикатори за финансиска стабилност
Преземи         

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.9.2019 година.