ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.9.2018 година
Биланс на состојба 
Преземи     
Биланс на успех 
Податоци по банки 
Преземи           
Преглед на банки по групи 
Преземи          
Кредитна изложеност 
     
Показатели за профитабилноста на банките 
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик 
Основни показатели за работењето на банките 
Показатели за адекватноста на капиталот на банките 
Индикатори за финансиска стабилност 

 

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.9.2018 година.