Предлог Упатство за изменување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство

Преземи 

Согласно со доставениот допис од 9 мај 2019 година, ве молиме вашите коментари и забелешки да ги доставите до Народната банка, најдоцна до 20 мај 2019 година.