Предлог Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство

Преземи 

Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти 

Преземи 

Предлог Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци 

Преземи 

Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот 

Преземи   

Коментарите и забелешките на нацрт верзиите на овие одлуки, можат да се достават до Народната банка по писмен пат или електронски на следната адреса: [email protected] најдоцна до 16.08.2019 година.