Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 20.9.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 27,763
- дневна промена* -1,579
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 12.9.2018-9.10.2018  22,035
Просечно исполнување на задолжителната резерва 27,532
- во проценти 124.9
Автономни фактори**
- дневна промена* -1,679
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,547
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 37,298
            - дневна промена* 156
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 482
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 2,086
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -523
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 10,520
-дневна промена* 100
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 7,330
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци