Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 17.1.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 21,550
- дневна промена* -1,655
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 10.1.2018-13.2.2018  20,278
Просечно исполнување на задолжителната резерва 23,694
- во проценти 116.8
Автономни фактори**
- дневна промена* 312
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -3,371
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,626
            - дневна промена* 301
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 1,076
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 11,165
-дневна промена* -2,074
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 2,765
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 70
-дневна промена* 90
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 10,415
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци