Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 19.4.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 24,216
- дневна промена* 1,042
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 11.4.2018-8.5.2018  21,030
Просечно исполнување на задолжителната резерва 23,893
- во проценти 113.6
Автономни фактори**
- дневна промена* 40
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,182
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,441
            - дневна промена* -16
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 840
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 700
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 1,605
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 8,770
-дневна промена* 1,005
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 8,715
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци