Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 22.7.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 16,793
- дневна промена* 0
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 11.7.2018-14.8.2018  21,611
Просечно исполнување на задолжителната резерва 24,100
- во проценти 111.5
Автономни фактори**
- дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,604
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 37,399
            - дневна промена* 0
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -303
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 2,493
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 2,017
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 16,900
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,190
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци