Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 18.2.2019 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 30,570
- дневна промена* 11,865
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 13.2.2019-12.3.2019  23,054
Просечно исполнување на задолжителната резерва 26,804
- во проценти 116.3
Автономни фактори**
- дневна промена* 216
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,350
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 38,742
            - дневна промена* -50
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -103
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 390
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -96
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 12,740
-дневна промена* 11,650
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 5,125
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци