Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 19.10.2017 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 21,669
- дневна промена* -998
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 12.10.2017-14.11.2017  19,780
Просечно исполнување на задолжителната резерва 22,130
- во проценти 111.9
Автономни фактори**
- дневна промена* -1,028
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -747
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,335
            - дневна промена* -186
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 386
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 5,508
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 2,252
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 80
-дневна промена* 30
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 3,665
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци