Nga e Premtja, 23 prill 2021, në web servisin për listën e kursit të këmbimit do të mund të qaseni ekskluzivisht përmes https 

Përdoruesit duhet t’i rregullojnë zgjidhjet e tyre aplikative (klientë të shërbimet të internetit) sipas informacioneve nga https://www.nbrm.mk/klservice/kurs.asmx?wsdl Programerët të cilët zhvillojnë aplikacionet e tyre kanë në dispozicion web servisin me të cilin mund të marrin të dhënat në xml format.

Servisi kthen të dhëna për kursin e këmbimit në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. 

/klservice/kurs.asmx 

Web servisi ka në dispozicion katër metoda. Dy të parat i referohen listës së kursit të këmbimit, ndërsa dy të tjerat për kurset e Bankës Popullore për nevojat e autoriteteve shtetërore:

 • GetExchangeRate që pranon 2 parametra: StartDate dhe EndDate. Të dy parametrat duhet të jenë në String format dhe të prezantojnë datë të vlefshme në formatin: DD.MM.VVVV
  (Shembull: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)
 • GetExchangeRateD që pranon 2 parametra: StartDate dhe EndDate. Të dy parametrat duhet të jenë në Date(Shembull: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)
 • GetExchangeRates që pranon 2 parametra: StartDate dhe EndDate.
  Të dy parametrat duhet të jenë në String format dhe të prezantojnë datë të vlefshme në formatin: DD.MM.VVVV
  (Shembull: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)
 • GetExchangeRatesD që pranon 2 parametra: StartDate dhe EndDate. Të dy parametrat duhet të jenë në Date format dhe të prezantojnë datë të vlefshme.
  (Shembull: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)

Për informacione më të hollësishme për web servisit klikoni linkun:
 

/klservice/kurs.asmx?wsdl  

Udhëzim për përdorimin e web servisit të Bankës Popullore për listën e kursit të këmbimit dhe kurset për autoritetet shtetërore