Shpallje për punësim në Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për periudhë të caktuar, 29.11.2021


FLETËPARAQITJE PËR PUNËSIM LIDHUR ME SHPALLJEN E PUBLIKUAR NGA BANKA POPULLORE

Shkarko 

    *Fletëparaqitja duhet të plotësohet në të dyja gjuhët


PROTOKOLL PËR KRYERJEN E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PAS SHPALLJES SË KONKURSEVE NGA BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUТ

Shkarko PROTOKOLL PËR MENYRËN E ZHVILLIMIT TË INTERVISËS SË KANDIDATËVE PAS SHPALLJES SË KONKURSEVE NGA BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Shkarko