Презентација на Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на НБРМ, „Дигитализацијата и банкарскиот сектор: последни трендови, регулаторни и супервизорски предизвици и состојбите во Република Македонија“

7-ма Конференција за новите визии во банкарскиот сектор (7th New Banking Vision Conference), Струга, 16 септември 2016 година

Скопје, 30.6.2016 година

Говор на г-ѓа Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народната банка на Република Македонија, на завршната конференција на проектот ИПА

„Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Презентација на Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на НБРМ, „Улогата и значењето на Секторот за операции на финансиски пазари и платни системи при НБРМ и спроведувањето на монетарната политика со посебен фокус на предизвиците во првата половина на 2016

Семинар за млади и идни банкари во организација на Академија за банкарство и информатичка технологија (АБИТ), Скопје, 22 јуни 2016 година

Презентација на Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на НБРМ, „Ефектите од нестандардните мерки на ЕЦБ врз земјите од Југоисточна Европа“

Конференција по повод XXXV- от состанок на Клубот на гувернери на централни банки од регионот на Централна Азија, Црно море и балканските земји, Алмати, Казахстан, 16-18 јуни 2016 година

Презентација на Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на НБРМ, “Движења на меѓународните финансиски пазари со осврт на управувањето со девизните резерви и имплементацијата на монетарната политика во 2015 година и првата половина од 2016 година”

21-во Годишно собрание на АЦИ, Струмица, 28 мај 2016 година

Платформа за дискусија на Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер на НБРМ, подготвена за 13-ти Меѓународен семинар за финансиски експерти од банки, осигурителни компании и корпоративен сектор, Семинар за банкарство: „Нови предизвици за банките и компаниите

достапно само на англиски јазик