УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТНИТЕ СИСТЕМИ

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.133/17, 21.9.2017 година)

Преземи


УПАТСТВО ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТНИТЕ СИСТЕМИ

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/17, 8.2.2017 година)

Преземи