Централен депозитар на хартии од вредност

Централен депозитар на хартии од вредност АД Скопје (ЦДХВ) е депозитар за хартии од вредност основан со дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Согласно со Законот за хартии од вредност, ЦДХВ е основан како саморегулирачка организација за регистрирање на хартиите од вредност, порамнување на трговските трансакции и вршење нетрговски преноси со хартии од вредност на пазарот на хартии од вредност во Република Северна Македонија

На следниот линк се наоѓа интернет-страницата на Централниот депозитар на хартии од вредност.