Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 27.07.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 21.07.2017

Prej muajit qershor të vitit 2017, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë do të fillojë të publikojë pasqyra të reja të hollësishme për gjendjen e investimeve të rezidentëve në letra të huaja me vlerë

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 12.07.2017

Më shumë..

Noftim për Shtyp, 22.6.2017

Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë sot e zhvilloi mbledhjen e tij të pestë ku u shqyrtua dhe miratua rregullativa për kontabilitet dhe raportim financiar të bankave dhe kursimoreve

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 22.6.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 14.6.2017

Në mbledhjen e Komitetit, pozicionimi ekzistues monetar u vlerësua si i përshtatshëm për kushtet aktuale të ekonomisë

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 14.6.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 1.6.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 25.5.2017

Procesi i normalizimit të politikës monetare, i cili filloi në dhjetor të vitit 2016, vazhdoi edhe gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2017, ku norma bazë e interesit u zvogëlua edhe më tej për gjithsej 0,50 pikë përqindjeje, përkatësisht u reduktua në 3,25%.

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 18.5.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 10.5.2017

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 10.5.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 1.2.2017

Më shumë..