Скопје, 1.7.2014 година

Соопштение на НБРМ, 1.7.2014 година

На 30 јуни 2014 година Централниот регистар на Република Македонија донесе Решение за упис на статусна промена - присоединување на „Поштенска банка“ АД Скопје кон „Еуростандард банка“ АД Скопје

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.6.2014 година

Соопштение на НБРМ, 30.6.2014 година

Народната банка на Република Македонија за првпат ги објави податоците за екстерните статистики (платен биланс, меѓународна инвестициска позиција и бруто надворешен долг и бруто надворешни побарувања), изготвени согласно со новите меѓународни стандарди, пропишани од страна на Меѓународниот монетарен фонд

Прочитај повеќе..

Скопје, 13.6.2014 година

Соопштение на НБРМ, 13.6.2014 година

Гувернерот на Народната банка на Република Македонија ѝ издаде согласност на „Виста груп“ ДООЕЛ Скопје, за вршење микроплаќање

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.6.2014 година

Соопштение на НБРМ, 12.6.2014 година

Народната банка на Република Македонија го издава следново соопштение за јавностa во врска со одредени извештаи во медиумите коишто се однесуваат на надворешната позиција на банките-известувачи на БИС од/кон различни земји

Прочитај повеќе..

Скопје, 11.6.2014 година

Соопштение на НБРМ, 11.6.2014 година

На 10.6.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во македонската економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Прочитај повеќе..

Скопје, 11.6.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 29.5.2014 година

Соопштение на НБРМ, 29.5.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата шеста седница.

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.5.2014 година

Соопштение на НБРМ, 22.5.2014 година

Во текот на вчерашниот ден, 21 мај, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов ја претстави априлската Ревизија на макроекономските проекции пред претставниците на дипломатскиот кор.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2014 година

Соопштение на НБРМ, 15.5.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите економски проекции.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.5.2014 година

На 13.5.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски проекции и показатели за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 14.5.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.4.2014 година

Соопштение на НБРМ, 30.4.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница.

Прочитај повеќе..

Скопје, 24.4.2014 година

Соопштение на НБРМ, 24.4.2014 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 28 и 29 април 2014 година ќе ja организира Третата меѓународна истражувачка конференција на тема: „На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување“

Прочитај повеќе..