Соопштение на НБРМ, 13.3.2013

На 12 и 13 март 2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на февруари 2013 година, најновите податоци за домашната економија, вклучително и показателите за ранливост, нивните отстапувања од проекциите и ликвидноста во банкарскиот систем

Соопштение на НБРМ, 22.2.2013 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2012 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.

Соопштение на НБРМ, 13.2.2013 година

На 12.2.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани податоците за банкарскиот сектор заклучно со декември 2012 година, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на јануари 2013 година, најновите макроекономски податоци за домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем

Скопје, 9.1.2013 година

Соопштение на НБРМ, 9.1.2013 година

На 8.1.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на декември, со осврт и на годишните движења во 2012 година, најновите макроекономски движења во домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем