Shkup, 29 qershor 2021

Angelovska-Bezhoska: Faktorët kryesorë aktualisht mundësojnë zbatim të mëtejshëm të një politike të lehtësuar monetare

Më shumë..

Takim pune i guvernatores së Bankës Popullore me kreun rajonal të Korporatës Financiare Ndërkombëtare të Bankës Botërore

IFC-ja mbështet përpjekjet e Bankës Popullore në fushën e të ashtuquajturave financa të gjelbra

Më shumë..

Shkup, 25 qershor 2021

Lidhet një Memorandum Bashkëpunimi midis Bankës Popullore dhe Fakultetit Ekonomik - Shkup të UKIM-it

Më shumë..

Shkup, 24 qershor 2021

Angelovska-Bezhoska në Forumin e Parë Ekonomik: Efektet e politikës monetare stimuluese janë të dukshme përmes mbështetjes solide kreditore për ekonominë

Më shumë..

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 21 qershor 2021

Një video bisedë me guvernatoren Angelovska-Bezhoska e paralajmëroi Forumin Global të Huamarrësve dhe Investitorëve të Obligacioneve të organizuar nga revista prestigjioze „Euromoney“

Më shumë..

Shkup, 17 qershor 2021

Angelovska-Bezhoska: Transformimi i njohurive dhe aftësive të fuqisë punëtore duhet të jetë në një hap me transformimin e të gjithë ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 16 qershor 2021

Pozicionimi i politikës monetare është vlerësuar si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Lubjanë-Shkup, 15 qershor 2021

Guvernatorja e Bankës Popullore mori pjesë në Takimin Vjetor të Bordit të CEF-it, Lubjanë

Përfshirja në aktivitetet e CEF-it është edhe një konfirmim i përpjekjeve për forcim të vazhdueshëm të kapaciteteve institucionale të Bankës Popullore

Më shumë..

Rovinj-Shkup, 12 qershor 2021

Angelovska-Bezhoska: Rritja e produktivitetit, investimi në kapital njerëzor, reforma strukturore dhe dixhitalizim janë thelbësore për arritjen e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike

Guvernatorja e Bankës Popullore në Takimin Rajonal të Guvernatorëve në Rovinj, Kroaci

Më shumë..

Shkup, 10 qershor 2021

Mitreska: Transparenca, edukimi financiar dhe kontributi në financat e gjelbra për herë të parë janë qëllime të veçanta strategjike në Planin e ri Strategjik të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 9 qershor 2021

Bankat gjithnjë e më shumë po ndërmarrin aktivitete në fushën e „financimit të gjelbër“ dhe investojnë në automatizimin dhe dixhitalizimin e proceseve

Publikohen rezultatet nga Anketa mbi Perceptimet Bankare për Aktivitetet e Biznesit dhe Rreziqeve Operative në vitin 2021 dhe Anketës mbi Vlerësimin e Rrezikut të Stabilitetit Financiar në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 8 qershor viti 2021

Angelovska-Bezhoska: Sfidat kryesore për politikëbërësit do të jenë të dyfishta - të mbështesin ekonomitë dhe të mos shkaktohen zhbalancime

Më shumë..

Shkup, 7 qershor viti 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Miratohet Plani Strategjik i Bankë Popullore për periudhën e viteve 2022-2024

Më shumë..

Lubjanë-Shkup, 5 qershor 2021

CEF, Lubjanë: Banka Popullore është një shembull i shkëlqyeshëm në rajon

Më shumë..

Shkup, 4 qershor 2021

Mbahet një punëtori elektronike për gazetarë mbi funksionin mbikëqyrës të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 1 qershor 2021

Angelovska-Bezhoska: Strategjia aktuale monetare është më optimale për ekonominë maqedonase, denari është i qëndrueshëm

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat e interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit, zhvillimet në institucionet tjera financiare dhe zhvillimet në bilancin e pagesave

Më shumë..

Shkup, 28 maj 2021

Angelovska-Bezhoska: Pas rënies së vitit të kaluar, pritet një rimëkëmbje graduale e eksporteve

Më shumë..

Shkup, 26 maj 2021

Mbahet me sukses java edukative e Muzeut të Bankës Popullore e organizuar me rastin e Ditës së Muzeve

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2021

Viceguvernatorja Mitreska në takimin e BIS-it: Lëvizjet në çmimet e brendshme ndikohen kryesisht nga çmimet e importit - nuk ka shtrëngim të politikës monetare

Më shumë..

Shkup, 22 maj 2021

Ambasadorja Galovej: Banka Popullore arrin me sukses qëllimet e saj për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar

Më shumë..

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 21 maj 2021

EFSE do të vazhdojë të financojë projekte të suksesshme të Bankës Popullore në sferën e kulturës financiare dhe sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 21 maj 2021

Lidhet një Memorandum i ri Bashkëpunimi midis Bankës Popullore dhe Komisionit të Letrave me Vlerë

Më shumë..

Shkup, 20 maj 2021

Punim i Bankës Popullore: Zbatimi i konsolidimit afatmesëm fiskal dhe politikave të shpallura për rritje më të shpejtë ekonomike

Në kuadër të konferencës shkencore „Sfidat në politikën fiskale gjatë periudhës së pandemisë së Kovid-19 dhe perspektivat në periudhën e ardhshme“, të organizuar nga AMSHA-ja dhe Ministria e Financave

Më shumë..

Shkup, 20 maj 2021

Forcohet partneriteti midis Zyrës së Përhershme për Koordinim të Kombeve të Bashkuara dhe Bankës Popullore

Më shumë..

Uashington-Shkup, 19 maj 2021

Misioni i FMN-së: Inflacioni do të vazhdojë të jetë i moderuar dhe është një reflektim i faktorëve globalë

Më shumë..

Shkup, 18 maj 2021

Muzeu i Bankës Popullore me një sërë aktivitetesh me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve

Më shumë..

Shkup, 17 maj 2021

Takim pune i guvernatores së Bankës Popullore me përfaqësues të Odës së Pavarur të Hotelerisë

Më shumë..