Системите за мали плаќања се наменети за обработка на голем обем на плаќања со релативно ниски износи помеѓу економските агенти (физички лица, компании и јавен сектор). Системите за мали плаќања може да порамнуваат средства на сметки кај централната банка или кај деловните банки.

Во Република Северна Македонија систем за мали плаќања претставува Клириншки интербанкарски системи КИБС АД Скопје.