Шема на платни системи и системи за порамнување на хартии од вредност во Република Македонија


ЕТС = Единственa Трезорскa Сметка
ФЗОМ = Фонд за Здравствено Осигурување на Република Македонија
БЗ = Благајнички Записи
ППШ = Пазари Преку Шалтер
МБ = Македонска Берза
ЦДХВ = Централен Депозитар на Хартии од Вредност АД Скопје
КИБС = Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје
КаСис = Интернационален картичен Систем АД Скопје