Седница:  I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII   XIV     XV    XVI    XVII    XVIII    XIX    XX    XXI    XXII    ДНЕВЕН РЕД

од I седница, одржана на 3 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од XXI седница на Советот на Народната банка од 2021 година;
 2. Квартален извештај, февруари 2022;
 3. Извештај за управување и инвестирање на девизните резерви во четвртиот квартал на 2021 година;
 4. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка;
 5. Политика за усогласеностa на Народната банка на Република Северна Македонија;
 6. Деловник за работа на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 7. Правилник за организирање седници на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 8. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствената евиденција;
 9. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 декември 2021 година;
 10. Одлука за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 11. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековна состојба, јануари 2022; 
 12. Информација за оцената на Европската комисија за усогласеноста на банкарската регулатива и супервизија во Република Северна Македонија со регулативата и супервизијата на Европската Унија за основањето и работењето на кредитните институции; 
 13. Информирање за Изјави за судир на интересите на членовите на Советот. 

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од II седница, одржана на 15 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
 2. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од III седница, одржана на 25 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од II седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
 2. Одлука за распределување на финансискиот резултат за распределба на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 3. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година; 
 4. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 5. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 6. Извештај за остварување на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2021 година на Народната банка за периодот јануари ‒ декември 2021 година;
 8. Одлука за измена на Одлука за доделување годишна награда за млади истражувачи;
 9. Информација за статусот на изградбата на новиот деловен објект на Народната банка;
 10. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, февруари 2022.


Гувернер и претседавач на Советотна
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од IV седница, одржана на 18 март 2022 година

 1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од V седница, одржана на 31 март 2022 година

  1. Усвојување на записниците од III и IV седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2021 година;
  3. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2021 година;
  4. Извештај за управување со оперативните ризици за 2021 година; 
  5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
  6. Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка;
  7. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и за изложеностите кон други земји;
  8. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 2 денари;
  9. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 5 денари;
  10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 100 денари со изменети белези;
  11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 1000 денари со изменети белези;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 2000 денари со изменети белези;
  13. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на формирање и објавување на курсевите на Народната банка; 
  14. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
  15. Информација за состојбата на недвижниот имот на Народната банка; 
  16. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, март 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од VI седница, одржана на 6 април 2022 година

  1. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од VII седница, одржана на 26 април 2022 година

  1. Усвојување на записниците од V и VI седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Писмо до раководството за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2021 година;
  3. Годишен извештај на Народната банка за 2021 година;
  4. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во 2021 година;
  5. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија за 2021 година;
  6. Финансиски извештаи на Народната банка со состојба на 31 март 2022;
  7. Извештај за остварувањето на Финансискиот план на Народната банка за периодот јануари - март 2022 година;
  8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка за периодот јануари - март 2022 година;
  9. Извештај за остварување на Годишниот план за јавни набавки на Народната банка за првиот квартал од 2022 година;
  10. Одлука за измена на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
  11. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки;
  13. Извештај на независниот ревизор, за конзистентност на финансиските податоци објавени во Годишниот извештај на Народната банка на 31 декември 2021 година и за годината што тогаш завршува, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на 31 декември 2021 година и за годината што тогаш завршува

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од VIII седница, одржана на 13 мај 2022 година

  1. Усвојување на записникот од VII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Квартален извештај - Мај 2022 година.


  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од IX седница, одржана на 6 јуни 2022 година

  1. Усвојување на записникот од VIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2022 година;
  3. Политика за изменување и дополнување на Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви на Република Македонија;
  4. Правила за изменување и дополнување на Правилата за начинот и постапката за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
  5. Програма за истражувачката активност во периодот 2023-2025 година;
  6. Годишна информација за плаќањата во Република Северна Македонија во 2021 година;


  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од X седница, одржана на 30 јуни 2022 година

  1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка со прописите за заштита на личните податоци за 2021 година;
  3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во првиот квартал од 2022 година;
  4. Политика за изменување на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија;
  5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна на Македонската банка за поддршка на развојот;
  6. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  7. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
  8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
  9. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 100 денари;
  10. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 1000 денари;
  11. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 2000 денари;
  12. Одлука за декласификација на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија и Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Одлука за декласификација на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија;
  14. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва;
  15. Информација за најновите случувања во врска со Проектот за воведување на деловна интелигенција со податочен склад;
  16. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, јуни 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XI седница, одржана на 13 јули 2022 година

  1. Информација за статусот на договорот за јавна набавка за изградба на новиот деловен објект на Народната банка, со предлог за постапување.

  Гувернер и претседавач на Советотна
  Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XII седница, одржана на 29 јули 2022 година

  1. Усвојување на записниците од X и XI седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Квартален извештај август 2022;
  3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2022 година;
  4. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2022 година;
  5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот јануари ‒ јуни 2022 година;
  6. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2022 година;
  7. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2022 година;
  8. Извештај за остварување на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2022 година;
  9. Годишен извештај за надзорот на работењето на платните системи и дадените препораки за 2021 година;
  10. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  11. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и за изложеностите кон други земји;
  12. Правила за изменување на Правилата за начинот и постапката за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Најнови макроекономски податоци – јули 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот 
  на Народната банка на Република Северна Македонија 
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XIII седница, одржана на 15 август 2022 година

  1. Дополнување на информацијата во врска со поплака од Влатко Ташковски– претставник на Координативно тело за преземање активности за остварување на правата од приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје;
  1. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување и плаќање камата на депозитите на органите на државната управа кај Народната банка на Република Македонија.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од XIV седница, одржана на 2 септември 2022 година

  1. Усвојување на записниците од XII и XIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2021 година;
  3. Извештај за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија во првата половина од 2022 година;
  4. Етички кодекс;
  5. Правилник за определување на работното време;
  6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
  7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;
  8. Правилник за избор, времено распоредување, назначување и времено назначување лица со посебни овластувања и одговорности;
  9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на потпишување правни акти и документи во Народната банка на Република Северна Македонија;
  10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за истражувачката активност;
  11. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Одлука за избор на најповолна понуда во постапката за јавна набавка на услуги за финансиска ревизија;
  14. Одлука за давање донација;
  15. Одлука за бришење на ознаката „ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА“ на  Политиката за усогласеноста на Народната банка на Република Северна Македонија По бр. 02-15/I-1/2022 од 3 февруари 2022 година;
  16. Мислење и предлог одговор по доставено барање од Адвокатска канцеларија Секулов бр. 02-26637/1 од 1 август 2022 година, во врска со спроведување на Уставна одлука У.бр.247/2020-1 од 25.05.2021 година; 
  17. Најнови макроекономски показатели, август 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од XV седница, одржана на 13 септември 2022 година

  1. Oдлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија 
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од XVI седница, одржана на 30 септември 2022 година

  1. Усвојување на записниците од XIV и XV седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во вториот квартал од 2022 година;
  3. Политика за изменување на Политиката за непрекинатост во работењето во Народната банка на Република Северна Македонија; 
  4. Основни политики за изменување и дополнување на Основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народната банка на Република Северна Македонија;
  5. Правилник за начинот и роковите за вршење попис на средствата и обврските и за усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Народната банка на Република Северна Македонија;
  6. План за процена на ризиците од корупција во Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  7. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји;
  8. Одлука за отпис на основно средство; 
  9. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековна состојба, септември 2022;

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XVII седница, одржана на 13 октомври 2022 година

  1. Одлука за начинот на формирање и објавување на средните курсеви на Народната банка на Република Северна Македонија

   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска   ДНЕВЕН РЕД

   од XVIII седница, одржана на 31 октомври 2022 година

   1. Усвојување на записниците од XVI и XVII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
   2. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2022 година;
   3. Финансиски извештај на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 септември 2022 година;
   4. Извештај за остварувањето на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – септември 2022 година;
   5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – септември 2022 година;
   6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка, за периодот јануари ‒ септември 2022 година;
   7. Основни политики за изменување на Основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народната банка на Република Северна Македонија;
   8. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
   9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
   10. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековна состојба, октомври 2022.

   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска

   1. Усвојување на записниците од XII и XIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;

    

   1. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2021 година;

    

   1. Извештај за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија во првата половина од 2022 година;

    

   1. Етички кодекс;

    

   5.    Правилник за определување на работното време;

    

   6.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;

    

   7.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;

    

   8.    Правилник за избор, времено распоредување, назначување и времено назначување лица со посебни овластувања и одговорности;

    

   9.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на потпишување правни акти и документи во Народната банка на Република Северна Македонија;

    

   1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за истражувачката активност;

    

   11. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;

    

   12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;

    

   13. Одлука за избор на најповолна понуда во постапката за јавна набавка на услуги за финансиска ревизија;

    

   14. Одлука за давање донација;

    

   15. Одлука за бришење на ознаката „ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА“ на  Политиката за усогласеноста на Народната банка на Република Северна Македонија По бр. 02-15/I-1/2022 од 3 февруари 2022 година;

    

   16. Мислење и предлог одговор по доставено барање од Адвокатска канцеларија Секулов бр. 02-26637/1 од 1 август 2022 година, во врска со спроведување на Уставна одлука У.бр.247/2020-1 од 25.05.2021 година;

    

   1. Најнови макроекономски показатели, август 2022.


   ДНЕВЕН РЕД

   од XIX седница, одржана на 14 ноември 2022 година

   1. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
   2. Квартален извештај, Ноември 2022 година;
   3. Разно.


   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска


   ДНЕВЕН РЕД

   од XX седница, одржана на 25 ноември 2022 година


   1. Одлука за утврдување на листа на најрепрезентативните услуги поврзани со платежната сметка и формата и содржината на информативниот документ за надоместоците и извештајот за надоместоците и нивните заеднички симболи;
   2. Одлука за пропишување на начинот, формата и роковите за доставување на податоците и/или информациите од листата на најрепрезентативните услуги;
   3. Одлука за позициите од кои се состои почетниот капитал и сопствените средства на платежната институција и институцијата за електронски пари, како и видот, содржината и начинот на доставување на извештаите за сопствените средства;
   4. Одлука за минималниот износ на осигурителната полиса или на гаранцијата за покривање од одговорност;
   5. Одлука за видот на сигурните, ликвидните и нискоризичните средства коишто се користат за заштита на паричните средства од страна на платежните институции и институциите за електронски пари;
   6. Одлука за видот, начинот на доставување и содржината на извештаите за заштитата на парични средства;
   7. Одлука за начинот и условите за пренесувањето на извршувањето важни оперативни функции на надворешни лица од страна на платежната институција, институцијата за електронски пари и операторот на платниот систем;
   8. Одлука за начинот на вршење надзор над работењето на давателите на платежните услуги, издавачите на електронски пари, нивните агенти, операторите на платните системи и надворешните лица;
   9. Одлука за критериумите за класификација на платните системи, стандардите за нивното работење и барањата за гарантен механизам;
   10. Одлука за видот на извештаите за работењето на платните системи и начинот и роковите за нивно доставување;
   11. Одлука за горната граница на износот на плаќања со мала вредност;
   12. Одлука за барањата што треба да ги исполнуваат картичната платежна шема и субјектот што врши процесирање.

   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска


   ДНЕВЕН РЕД

   од XXI седница, одржана на 30 ноември 2022 година

   1. Усвојување на записниците од XVIII и XIX седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
   2. Извештај за учеството, препораките и активностите на Народната банка на Република Северна Македонија во процесите на интеграција во ЕУ во периодот октомври 2021 – октомври 2022; 
   3. Програма за работа на Народната банка за 2023 година;
   4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на работното време;
   5. Одлука за давање на недвижен имот во Кочани, Тетово, Охрид и Прилеп на времено користење на Централниот регистар на Република Северна Македонија и Управата за јавни приходи без надомест;
   6. Одлука за утврдување исправка на вредноста на ненаплатените побарувања;
   7. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
   8. Одлука за благајничките записи;
   9. Одлука за формирање Комитет за оперативна монетарна политика;
   10. Одлука за именување на неизвршните членови на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија за членови на Комитетот за оперативна монетарна политика; 
   11. Одлука за расположливите депозити;
   12. Одлука за изменување на Одлуката за девизен депозит кај Народната банка на Република Северна Македонија;
   13. Разно.

   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска


   ДНЕВЕН РЕД

   од XXII седница, одржана на 28 декември 2022 година

   1. Усвојување на записниците од XX и XXI седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
   2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во третиот квартал од 2022 година; 
   3. Одлука за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица; 
   4. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји во првото тримесечје од 2024 година; 
   5. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година; 
   6. Годишен план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година; 
   7. Годишен план за јавните набавки на Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година; 
   8. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за 2023 година; 
   9. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2023-2025 година; 
   10. Правилник за формата и задолжителните елементи на прекршочниот платен налог; 
   11. Одлука за издавање дозволи и согласности на платежна институција и институција за електронски пари и за содржината и начинот на водење на регистрите; 
   12. Одлука за начинот на известување за услугите врз основа на платни инструменти коишто можат да се користат само на ограничен начин и за платежните трансакции коишто се извршуваат преку оператор на електронски комуникациски мрежи или давател на електронски комуникациски услуги, како и критериумите за оценување на исполнетоста на условите; 
   13. Одлука за видот, начинот на доставување и содржината на извештаите за еднократни прекугранични платежни трансакции врз основа на парични дознаки; 
   14. Одлука за издавање дозволa и согласности на оператор на платен систем и за содржината и начинот на водење регистар на оператори на платните системи; 
   15. Одлука за утврдување на барањата за засилена автентикација и општи, сигурни и отворени стандарди за комуникација; 
   16. Одлука за сигурносните мерки за оперативните и сигурносните ризици поврзани со платежните услуги; 
   17. Одлука за насоките за класификација на оперативните и сигурносните инциденти и начинот и постапката за известување за настанати инциденти и измами; 
   18. Одлука за извршување на платежни трансакции; 
   19. Одлука за водечки број на давателите на платежните услуги и стандардите за конструкција на платежните сметки; 
   20. Одлука за условите и постапката за отворање и затворање на платежните сметки во Народната банка на Република Северна Македонија; 
   21. Одлука за содржината, начинот, формата и роковите за доставување и објавување на податоците и информациите за платежна статистика; 
   22. Одлука за видот и висината на надоместоците за услугите коишто ги дава Народната банка на Република Северна Македонија; 
   23. Одлука за содржината на единствениот регистар на сметки; 
   24. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија; 
   25. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековна состојба, декември 2022; 
   26. Разно.

   Гувернер и претседавач на Советот
   на Народната банка на Република Северна Македонија
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска