Седница:  I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII IX  X  XI  XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

од I седница, одржана на 24 јануари 2020 година

 1.  Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Квартален извештај, февруари 2020 година;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2019 година;
 4. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршен вонреден попис во Рефератот за промет со вредносници - Скопје и во Централниот трезор - Скопје во Дирекцијата за трезорско работење на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба 7 октомври 2019 година;
 5. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 декември 2019 година;
 6. Одлука за отпис на побарувања и обврски и бришење од сметководствената евиденција;
 7. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 8. Правила за начинот и постапката  за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
 9. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, јануари 2020;
 10. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од II седница, одржана на 25 февруари 2020 година

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за извршувањето на Програмата за работа на Народната банка на Република Северна Македонија во 2019 година;
 3. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка за периодот јануари ‒ декември 2019 година;
 4. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2019 година;
 5. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 6. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 8. Најнови макроекономски показатели, февруари 2020;
 9. Информација во врска со Проектот за воведување на деловна интелигенција со податочен склад;
 10. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од III седница, одржана на 17 март 2020 година

 1. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 2. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ризиците;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од IV седница, одржана на 20 март 2020 година

 1. Одлука за одржување седници по електронски пат;
 2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 3. Одлука за формирање Штаб за заштита и спасување;
 4. Одлука за измена на Политиката за непрекинатост во работењето во Народната банка нa Република Северна Македонија;
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање специјализирани единици за заштита и спасување во Народната банка на Република Северна Македонија од природни непогоди и други несреќи;
 6. План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во Народната банка на Република Северна Македонија;
 7. Решение за формирање Координациска група за заштита и спасување.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од V седница, одржана на 30 март 2020 година

 1. Усвојување на записниците од II, III и IV седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2019 година;
 3. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2019 година;
 4. Правилник за работата на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VI седница, одржана на 28 април 2020 година

 1. Усвојување на записникот од V седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Годишен извештај за 2019 година;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во 2019 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2020 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 март 2020 година;
 6. Извештај за исполнување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2020 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2020 година;
 8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка за периодот јануари ‒ март 2020 година;
 9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стратегиско и оперативно планирање;
 11. Одлука за изменување на Стратегиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот 2020 ‒ 2022 година;
 12. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 15. Одлука за изменување на Годишниот финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 16. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 17. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка за 2019 година со Финансиските извештаи и годишната сметка на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 18. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековна состојба април 2020;
 19. Информација за надоместоци за извршување прекугранични плаќања;
 20. Информација во врска со утврдувањето на системски значајните банки во РСМ според пресметките со состојба на 31.12.2019 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VII седница, одржана на 4 мај 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VI седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Квартален извештај - Мај 2020 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VIII седница, одржана на 28 мај 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Одлука за изменување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар;
 3. Одлука за методологијата за управување со ликвидносниот ризик;
 4. Одлука за давање донација;
 5. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 6. Информација за барањето на ГД Бетон АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на договорот за изградба на новиот објект на Народната банка;
 7. Годишна информација за плаќањата во Република Северна Македонија во 2019 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од IX седница, одржана на 19 јуни 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VIII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Одлука за дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство. 


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од X седница, одржана на 2 јули 2020 година

 1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 3. Одлука за изменување на Годишниот финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
 5. Писмо до раководството на Народната банка на Република Северна Македонија за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2019;
 6. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековната состојба, јуни 2020.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од XI седница, одржана на 30 јули 2020 година

 1. Усвојување на записникот од X седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Годишен извештај за надгледувањето на работењето на платните системи и дадените препораки за 2019 година;
 3. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка за периодот јануари ‒ јуни 2020 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2020 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2020 година;
 6. Извештај за исполнување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2020 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2020 година;
 8. Основни политики за изменување и дополнување на основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народна банка на Република Северна Македонија;
 9. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во првиот квартал од 2020 година;
 10. Одлука за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на изложеноста;
 11. Одлука за формирање Комитет за ревизија;
 12. Квартален извештај август 2020;
 13. Најнови макроекономски податоци – преглед на тековната состојба, јули 2020.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XII седница, одржана на 31 август 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XI седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за финансиската стабилност во 2019 година;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 4. Најнови макроекономски податоци – преглед на тековната состојба, август 2020.Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XIII седница, одржана на 5 октомври 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Најнови информации поврзани со Еуростандард банка АД Скопје, сега во стечај
 3. Предлог за поднесување кривична пријава во врска со случувањата во Еуростандард банка АД Скопје, сега во стечај
 4. Разно

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XIV седница, одржана на 13 октомври 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XIII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2020 година;
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работата на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 4. Политика за измени и дополнување на Политиката за управување со оперативните ризици;
 5. Политика на управувањето со човечките ресурси во Народната банка на Република Северна Македонија;
 6. Одлука за дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките;
 7. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во Народната банка на Република Северна Македонија;
 8. Правилник за начинот и роковите за вршење попис на средствата и обврските и за усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Народната банка на Република Северна Македонија;
 9. Одлука за  формата, содржината на извештаите и динамиката на нивното доставување кај посредниците при микроплаќање;
 10. Правилник за начинот на стекнување, управување, чување и располагање со подвижниот и недвижниот имот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 11. Одлука за пристапот и начинот на користење на информации на Народната банка на Република Северна Македонија, кои не се јавни;
 12. Одлука за давање на недвижен имот во Кочани на времено користење на Централниот регистар на Република Северна Македонија без надомест;
 13. Одлука за давање на недвижен имот во Охрид на времено користење на Централниот регистар на Република Северна Македонија без надомест;
 14. Одлука за давање на недвижен имот во Тетово на времено користење на Централниот регистар на Република Северна Македонија без надомест;
 15. Одлука за давање на недвижниот имот во Прилеп на времено користење на Управата за јавни приходи без надомест;
 16. Најнови макроекономски податоци – преглед на тековната состојба, септември 2020.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XV седница, одржана на 22 октомври 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Информација во врска со поплака бр.02-22956/1 поднесена на 18 септември 2020 година од Влатко Ташковски– претставник на Координативно тело за преземање активности за остварување на правата од приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје.Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XVI седница, одржана на 4 декември 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XV седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Квартален извештај, ноември 2020 година;
 3. Разно

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XVII седница, одржана на 17 декември 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XVI седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Програма за работа на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во вториот квартал од 2020 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2020 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка со состојба на 30 септември 2020 година;
 6. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка за периодот јануари - септември 2020 година;
 7. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка за периодот јануари - септември 2020 година;
 8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка за периодот јануари ‒ септември 2020 година;
 9. Извештај за учеството, препораките и активностите на Народната банка во процесите на евроинтеграција во периодот септември 2019 – октомври 2020 година;
 10. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на изложеноста;
 11. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство;
 12. Одлука за продажба на подвижен имот патничко возило марка Ауди;
 13. Одлука за продажба на подвижен имот - патничко моторно возило марка Форд Мондео;
 14. Одлука за продажба на подвижен имот - 6 патнички моторни возила, марка Опел Астра.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д
од XVIII седница, одржана на 28 декември 2020 година

 1. Усвојување на записникот од XVII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за 2021 година;
 3. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2021-2023 година;
 4. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 5. Годишен план за инвестиции на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 6. Годишен план за јавните набавки во 2021 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 7. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во третиот квартал од 2020 година;
 8. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ризиците;
 9. Одлука за дополнување на Стратегискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот 2020 -2022 година;
 10. Најнови макроекономски податоци, преглед на тековната состојба, декември 2020.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска