Автори: Магдалена Петровска; Гани Рамадани

Инертноста на инфлацијата и динамиката на цените во Македонија: теорија и емпириска анализа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и неговото финансирање

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, фундаменти и макроекономско влијание

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Билјана Петковска

Емпириска оценка на инвстициска функција во Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Бранимир Јовановиќ; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Гани Рамадани; Магдалена Петровска

Цените на недвижностите во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Цените на храната и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автор: Анета Крстевска

Монетарна стратегија на НБРМ: искуства и опции

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Даница Уневска

Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република Македонија и економскиот раст

Прочитај повеќе..

Автор: Јане Богоев

Независност на централните банки - споредба помеѓу земјите од Југоисточна Европа

Прочитај повеќе..

Автори: Владимир Кандикјан; Владимир Филиповски; Таки Фити; Михаил Петковски; Горан Петревски; Султанија Бојчева-Терзијан

Теоретски аспекти и мерење на реалниот девизен курс

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Давидовска-Стојанова, НБРМ; м-р Ана Митреска, НБРМ; Снежана Шиповиќ, ДЗС

Мерењето на инфлацијата и инфлацијата од перспектива на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Автори: Емилија Нацевска; м-р Анета Крстевска; Магдалена Петровска и Даница Уневска

Анализа на приватните трансфери во билансот на плаќања на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Оливера Пановска; Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Анета Крстевска

Анализа на енергетската потрошувачка на Република Македонија и нејзиното значење за билансот на плаќања и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Ана Митреска

Анализа на кредитната активност на банките во Република Македонија - „прегревање“ на економијата или зголемена финансиска интермедијација

Прочитај повеќе..

Автори: Маја Кадиевска-Војновиќ; Љупка Георгиевска

Анализа на каматните стапки и каматните маргини на банкарскиот систем во Република Македонија - статистички и методолошки аспекти

Прочитај повеќе..

Автор: Трајковиќ Мелита

Цели и инструменти на монетарна политика: современи искуства

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Игор Величковски

Монетарна трансмисија преку каналот на каматни стапки и финансиски пазари во Македонија: што направивме, што остваривме и што научивме?

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Давидовска-Стојанова; Магдалена Петровска; м-р Анета Крстевска

Анализа на нивото на готовите пари во оптек во Република Македонија и причините кои придонесуваат за нивно одржување на високо ниво

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Зоран Јовановски; м-р Анета Крстевска; м-р Ана Митреска; м-р Султанија Бојчева-Терзијан

Монетарна трансмисија преку каматни стапки во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Фатмир Бесими

Улогата на стабилноста на девизниот курс во мала и отворена економија: случајот на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Leo de Haan; Анета Крстевска; Marga Peeters

МАКМОДЕЛ, Макро-економетриски модел на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Борис Поповски

Методологија за пресметување на реалниот ефективен девизен курс на денарот

Прочитај повеќе..