Автори: Мите Митески и Дијана Јаневска Стефанова

Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тијана Анѓелковска, Егзона Хани и Милан Елисковски

Ефектот на кредитите на претпријатијата и домаќинствата врз економскиот раст и динамиката на реалниот девизен курс: искуства од земјите на ЈИЕ

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Анета Крстевска и Никола Наумовски

Проектирање на пресвртните точки во македонскиот економски циклус со користење на Qual VAR модел

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Љупка Георгиевска

Синхронизираност на финансискиот и економскиот циклус во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тибор Хледик; Султанија Бојчева-Терзијан; Билјана Јовановиќ; Рилинд Кабаши

Преглед на Моделот за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Цикличност на фискалната политика во земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева

Шокови на понудата на кредити во Македонија: Бајесов структурен ВАР со ограничувања на знаците

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

автори: Весна Стојчевска и Мите Митески

Оценка на влијанието на фискалната политика врз тековната сметка - хипотезата за двоен дефицит во случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков; Петар Дебников; Неда Поповска – Камнар; Катерина Сулева

Оценка на ефикасноста на македонските банки – примена на пристапот на стохастичка граница

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Никола Наумовски

Начинот на формирање на платите и цените во Македонија: наоди од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова; Дијана Јаневска-Стефанова

Трансмисија на надворешните шокови при оценувањето на одржливоста на долгот, случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Анета Крстевска; Неда Поповска-Камнар

Може ли монетарната политика да влијае на економската активност при вишок на ликвидност? Некои аргументи од Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Бранимир Јовановиќ

Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска

Пост-кризно забавување на кредитниот раст во Југоисточна Европа – враќање во нормала?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Јане Богоев

Ревизии на податоците за БДП – Дали има систематски модел?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска

Канали на пренос на глобалната економска криза врз македонската економија: анализа базирана на микро-податоци

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ

Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ

Динамика на реалниот девизен курс во Македонија: стари согледувања и нови сознанија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ

Одржливост на тековната сметка на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова

Пазарите на пари во Република Македонија и Европската Унија: Компаративен приод

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска

Економското влијание на странските директни инвестиции: панел оценка по сектори - случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска

Tрансмисија на надворешните шокови врз македонската економска активност

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши

Потенцијален производ и производен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска

Евалуација на различни модели за краткорочно предвидување на македонскиот БДП

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..