Автори: Мите Митески и Љупка Георгиевска

Синхронизираност на финансискиот и економскиот циклус во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тибор Хледик; Султанија Бојчева-Терзијан; Билјана Јовановиќ; Рилинд Кабаши

Преглед на Моделот за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Цикличност на фискалната политика во земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева

Шокови на понудата на кредити во Македонија: Бајесов структурен ВАР со ограничувања на знаците

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

автори: Весна Стојчевска и Мите Митески

Оценка на влијанието на фискалната политика врз тековната сметка - хипотезата за двоен дефицит во случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков; Петар Дебников; Неда Поповска – Камнар; Катерина Сулева

Оценка на ефикасноста на македонските банки – примена на пристапот на стохастичка граница

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Никола Наумовски

Начинот на формирање на платите и цените во Македонија: наоди од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова; Дијана Јаневска-Стефанова

Трансмисија на надворешните шокови при оценувањето на одржливоста на долгот, случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Анета Крстевска; Неда Поповска-Камнар

Може ли монетарната политика да влијае на економската активност при вишок на ликвидност? Некои аргументи од Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Бранимир Јовановиќ Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер достапно само на англиски јазик

Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска

Пост-кризно забавување на кредитниот раст во Југоисточна Европа – враќање во нормала?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Јане Богоев

Ревизии на податоците за БДП – Дали има систематски модел?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска

Канали на пренос на глобалната економска криза врз македонската економија: анализа базирана на микро-податоци

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ

Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ

Динамика на реалниот девизен курс во Македонија: стари согледувања и нови сознанија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ

Одржливост на тековната сметка на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова

Пазарите на пари во Република Македонија и Европската Унија: Компаративен приод

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска

Економското влијание на странските директни инвестиции: панел оценка по сектори - случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска

Tрансмисија на надворешните шокови врз македонската економска активност

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши

Потенцијален производ и производен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска

Евалуација на различни модели за краткорочно предвидување на македонскиот БДП

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Весна Кондратенко, м-р Весна Христовска, д-р Игор Величковски, Зоран Крстевски и Марија Ефремова

Репо-трансакции: Теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков, м-р Љупка Георгиевска, м-р Рилинд Кабаши, Нора Манова-Трајковска и м-р Ана Митреска

Детерминанти на активните каматни стапки и каматните распони во Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Ана Митреска; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; м-р Љупка Георгиевска, м-р Бранимир Јовановиќ; Марија Петковска

Дали кризата промени се? Емпириска анализа за монетарната и фискалната политика

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..