• Годишна информација за движењата во плаќањата во Република Македонија во 2020 година

                      1.Информација                                                                                  

                      2. Презентација   


  • Годишна информација за движењата во плаќањата во Република Македонија во 2019 година

                      1.Информација                                                                                 

                      2. Презентација  


  • Годишна информација за движењата во плаќањата во Република Македонија во 2018 година

                      1.Информација                                                                                

                      2. Презентација  


  • Годишна информација за движењата во плаќањата во Република Македонија во 2017 година

                      1.Информација                                                                               

                      2. Презентација