Нумизматичка збирка на Народна банка на Република МакедонијаКаталог од камерната поставка на НБРМ (grup autorësh), Скопје 1999.

Јосифовски П., Римската монетарница во СтобиСкопје 2001 (botim i harxhuar)

Христовска К., Македонски банкноти и ковани пари (1992-2002), Скопје 2002 (botim i harxhuar).

Монетите и монетарниците во Македонија, Зборник на трудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, Скопје 2002  (botim i harxhuar).

Создавањето на македонскиот денар, видувања и сеќавања, Христовска К. (уредник), Скопје 2002.

Македонија: парите и историјата, Каталог на постојаната музејска поставка на НБРМХристовска К. (уредник), Скопје 2002(botim i harxhuar).

Шелдаров Н., Македонија и Пајонија: Колекција Шелдаров, Скопје 2003.

Павловска Е., Монетите на Пајонија од Нумизматичката збирка на НБРМ, Скопје 2008. / Pavlovska, The Coins of Paeonia, from the Numismatic Collection of NBRM, Skopje 2008. Shkarko

Hadji-Maneva М., Macedonia, Coins and History, Guide through the permanent museum exhibition at National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje 2008. Shkarko

Хаџи-Манева М., Македонија, парите и историјата (Дигитална презентација на Нумизматичката збирка на НБРМ), Скопје 2008.

Христовска К., Македонски книжни и ковани пари 1992-2012 (Macedonian Banknotes and Coins 1992-2012), Скопје 2012.

Павловска Е., Хаџи-Манева М., Христовска Е., Парите и паричните системи во Македонија, Скопје 2012.

Pavlovska Е., Hadji-Maneva М., Hristovska К., The Coins and the Monetary Systems in Macedonia, Skopje 2012.

Ванчевска Д., Бозароска Павловска Б., Конзервација на метални археолошки предмети, Скопје 2013.

Хаџи-Манева М., Антоновски И., Тајната на скриеното богатство, Скопје 2015. Shkarko

Павловска Е., Убавините на Македонија во твојот паричник, Скопје 2016. Shkarko