Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit, si dhe informacionet për përpunimin e të dhënave personale të cilat i nevojiten Bankës Popullore për arritjen e qëllimeve, detyrave dhe autorizimeve ligjore. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kontrollor i përmbledhjeve të të dhënave personale

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Banka Popullore), me seli në bul. „Kuzman Josifovski-Pitu“ Nr. 1, 1000, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut është kontrollor i të dhënave personale.

Qëllimet për përpunim

Banka Popullore përpunon të dhëna personale për arritjen e qëllimeve, detyrave, detyrimeve dhe autorizimeve ligjore, për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve/punonjësve, mbrojtjen e pasurisë së institucionit, si dhe për përmbushjen e një marrëveshje ku subjekt i të dhënave personale është palë kontraktuese, ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave personale para aderimit të tij në marrëveshje.

Të dhënat e kujt përpunojmë?

Banka Popullore përpunon të dhëna lidhur me kategoritë e subjekteve në vijim:

- pjesëmarrës në trajnime, konferenca dhe ngjarje dhe vizitorë të ueb faqes së Bankës Popullore;

- persona ndaj të cilëve është vendosur ekspozimi ndaj kredisë dhe garantuesit;

- huamarrës, garantues, palët e lidhura, depozitues, huadhënës të kolateralit, marrësit e loro remitancave dhe urdhëruesit e nostro-remitancave, marrësit e mjeteve dhe dërgues të mjeteve në operacionet e pagesave me denarë;

- aksionarë, depozitues, huamarrëst dhe persona me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta;

- përdorues të shërbimeve nga ofruesit e shërbimeve të transferimit të shpejtë të parave;

- persona me depozita të kursimit nga Banka për tregti të jashtme SHA Shkup;

- persona të autorizuar për kryerjen e operacioneve të këmbimit dhe shërbimit të transferimit të shpejtë të parave;

- persona që zotërojnë letra me vlerë të qeverisë;

- persona të autorizuar për mbledhjen e kartëmonedhave dhe monedhave për qëllime numizmatike dhe për blerjen e monedhave për raste të veçanta, për grumbullim dhe depozitim të parave dhe sendeve me vlerë, kambialet dhe pullat e kontrollit të alkoolit dhe cigareve, si dhe për të kryer veprimtari që lidhen me marrjen dhe lëshimin e depove/magazinave dhe deviza;

- persona që mbajnë kartëmonedha dhe monedha të papërshtatshme për qarkullim dhe të cilat janë tërhequr nga qarkullimi;

- persona që lëvizin në zonën e mbrojtur të Bankës Popullore;

- persona të autorizuar zyrtarisht nga pjesëmarrësit në MIPS dhe persona që posedojnë llogari transaksionale të cilët kryejnë pagesa përmes sistemit për shlyerjen e transaksioneve në kohë reale në bazë bruto - Sistemi i pagesave ndërbankare të Maqedonisë (MIPS);

- persona kreditorë të organeve shtetërore ose persona tjerë juridikë që kanë llogari në Bankën Popullore dhe përmbarues të vendimeve gjyqësore;

- punëtorë dhe të emëruar në Bankën Popullore, praktikantë dhe persona të tjerë të cilëve u paguhet shpërblimi;

- persona kryes të kundërvajtjeve;

- persona të cilëve organet shtetërore u paguajnë mjete devizore jashtë vendit;

- persona që përdorin linjat fikse telefonike përmes të cilave kryhen dhe shlyhen transaksionet e tregjeve financiare;

- persona që kanë lidhur një marrëveshje kredie me jorezidentë/rezidentë dhe kanë investuar në/nga jashtë;

- persona fizik që paraqesin ankesa.

Si i mbledhim të dhënat personale

Të dhënat personale i mbledhim përmes kanaleve të ndryshme, siç janë:

- përmes përdorimit Tuaj të internet faqes tonë, përfshirë këtu edhe formularët e aplikimit;

- përmes adresës tonë elektronike: [email protected];

- përmes postës;

- nga kontrollorët tjerë përmes internetit ose lidhjes elektro-komunikuese private;

- përmes video mbikëqyrjes.

Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale dhe transferimi në vendet e treta

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale kryhen nga ana e punonjësve të autorizuar të Bankës Popullore.

Nuk i ndajmë të dhënat Tuaja me palë të treta, përveç në rastet në vijim:

- në rast të angazhimit të ofruesve të shërbimeve - përpunues të të dhënave personale, të cilët janë të obliguar të veprojnë sipas udhëzimeve të Bankës Popullore dhe të sigurojnë mbrojtjen e duhur të të dhënave personale gjatë sigurimit të këtyre të dhënave;

- me kërkesë të një gjyqi, MPB-së ose organeve dhe trupave tjerë për kryerjen e kompetencave të tyre, nëse ekziston bazë juridike;

Banka Popullore nuk i transferon të dhënat personale në vendet e treta, përveç për personat fizikë të cilëve organet shtetërore u paguajnë valuta të huaja jashtë vendit.

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit, përveç nëse rrethanat kërkojnë ruajtje më të gjatë (p.sh. për të hetuar një virus ose sulm qëllimkeq duke përdorur internet faqen e Bankës Popullore, për të hetuar një shkelje të sigurisë fizike të Bankës Popullore, si dhe raste të tjera për të cilat sipas ligjit është e nevojshme të sigurohen prova).

Cilat janë të drejtat Tuaja?

Të drejtat tuaja lidhur me përpunimin e të dhënave personale janë:

- e drejta të informoheni për përpunimin e të dhënave personale;

- e drejta e qasjes në të dhënat personale;

- e drejta për korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale;

- e drejta e kufizimit të përpunimit të të dhënave personale;

- e drejta për ankesë.

Nëse i keni dhënë pëlqim Bankës Popullore për përpunim të të dhënave tuaja personale, keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit që ishte bazuar në pëlqimin para se të tërhiqej.

Për informacione shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave Tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarët tanë për mbrojtje të të dhënave personale.

E drejta për parashtrim të kërkesës drejtuar AMDHP 

Nëse konsideroni se mënyra në të cilën Banka Popullore i përpunon të dhënat Tuaja personale i shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ju mund të parashtroni një kërkesë drejtuar Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si trup mbikëqyrës.

Ndryshimi i Politikës së privatësisë

Politika e privatësisë rregullisht do të ndryshohet dhe plotësohet në përputhje me rrethanat.