Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit, si dhe informacionet për përpunimin e të dhënave personale të cilat i nevojiten Bankës Popullore për arritjen e qëllimeve, detyrave dhe autorizimeve ligjore. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kontrollor i përmbledhjeve të të dhënave personale

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Banka Popullore), me seli në bul. „Kuzman Josifovski-Pitu“ Nr. 1, 1000, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut është kontrollor i të dhënave personale.

Qëllimet për përpunim

Banka Popullore përpunon të dhëna personale për arritjen e qëllimeve, detyrave, detyrimeve dhe autorizimeve ligjore, për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve/punonjësve, mbrojtjen e pasurisë së institucionit, si dhe për përmbushjen e një marrëveshje ku subjekt i të dhënave personale është palë kontraktuese, ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave personale para aderimit të tij në marrëveshje.

Të dhënat e kujt përpunojmë?

Banka Popullore përpunon të dhëna lidhur me kategoritë e subjekteve në vijim:

- vizitorë të faqes tonë të internetit www.nbrm.mk;

- huamarrës, garantues, palë të lidhura, depozitues, dhënës të kolateralit, pranues të dërgesave loro dhe nostro, pranues të hyrjeve në operacionet e pagesave në denarë dhe dërguesit e fondeve në operacionet e pagesave në denarë;

- aksionarë, themelues, persona me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta;

- përdorues të shërbimeve nga ofruesit e shërbimit transfer i shpejtë i parave;

- personat me depozita kursimi në Bankën për Tregti të Jashtme AD Shkup;

- persona të autorizuar për kryerjen e operacioneve të këmbimit valutor dhe shërbim të shpejtë të parave;

- persona zotërues të letrave me vlerë të qeverisë;

- persona të autorizuar për marrjen e kartëmonedhave dhe monedhave për qëllime numizmatike dhe blerje të parave jubilare, marrjen dhe depozitimin e parave dhe sendeve me vlerë, kambialeve dhe pullave të kontrollit për alkool dhe cigare, si dhe për kryerjen e aktiviteteve lidhur me pranimin dhe dhënien e depove dhe devizave;

- personat të cilëve u janë marrë nga sendet me vlerë dhe metale të çmuara, paratë efektive të vendit dhe të huaja, çeqe, ar monetar dhe letra me vlerë;

- personat dhurues të kartëmonedhave dhe monedhave që janë të papërshtatshme për qarkullim dhe që janë tërhequr nga qarkullimi;

- vizitorë të Bankës Popullore;

- zotërues të llogarive të transaksioneve që kryejnë pagesa përmes sistemit për shlyerje të transaksioneve në kohë reale në bazë bruto - Sistemi Ndërbankar Maqedonas i Pagesave (MIPS);

- zyrtarë të autorizuar nga ana e pjesëmarrësve në MIPS;

- kreditorë të organeve shtetërore dhe ekzekutues të vendimeve gjyqësore,

- praktikantë, punëtorë dhe persona të emëruar në Bankën Popullore;

- persona që kryejnë punë ose ofrojnë shërbime, të cilët nuk janë në marrëdhënie pune me Bankën Popullore,

- kundërvajtës;

- personat të cilëve organet shtetërore u paguajnë fonde në valuta të huaj jashtë vendit;

- përdoruesit e lokaleve telefonike përmes të cilave përmbyllen dhe shlyhen transaksionet në tregjet financiare.

Si i mbledhim të dhënat personale

Të dhënat personale i mbledhim përmes kanaleve të ndryshme, siç janë:

- përmes përdorimit Tuaj të internet faqes tonë, përfshirë këtu edhe formularët e aplikimit;

- përmes adresës tonë elektronike: [email protected];

- përmes postës;

- nga kontrollorët tjerë përmes internetit ose lidhjes elektro-komunikuese private;

- përmes video mbikëqyrjes.

Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale dhe transferimi në vendet e treta

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale kryhen nga ana e punonjësve të autorizuar të Bankës Popullore.

Nuk i ndajmë të dhënat Tuaja me palë të treta, përveç në rastet në vijim:

- në rast të angazhimit të ofruesve të shërbimeve - përpunues të të dhënave personale, të cilët janë të obliguar të veprojnë sipas udhëzimeve të Bankës Popullore dhe të sigurojnë mbrojtjen e duhur të të dhënave personale gjatë sigurimit të këtyre të dhënave;

- me kërkesë të një gjyqi, MPB-së ose organeve dhe trupave tjerë për kryerjen e kompetencave të tyre, nëse ekziston bazë juridike;

Banka Popullore nuk i transferon të dhënat personale në vendet e treta, përveç për personat fizikë të cilëve organet shtetërore u paguajnë valuta të huaja jashtë vendit.

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit, përveç nëse rrethanat kërkojnë ruajtje më të gjatë (p.sh. për të hetuar një virus ose sulm qëllimkeq duke përdorur internet faqen e Bankës Popullore, për të hetuar një shkelje të sigurisë fizike të Bankës Popullore, si dhe raste të tjera për të cilat sipas ligjit është e nevojshme të sigurohen prova).

Cilat janë të drejtat Tuaja?

Të drejtat tuaja lidhur me përpunimin e të dhënave personale janë:

- e drejta të informoheni për përpunimin e të dhënave personale;

- e drejta e qasjes në të dhënat personale;

- e drejta për korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale;

- e drejta e kufizimit të përpunimit të të dhënave personale;

- e drejta për ankesë.

Nëse i keni dhënë pëlqim Bankës Popullore për përpunim të të dhënave tuaja personale, keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit që ishte bazuar në pëlqimin para se të tërhiqej.

Për informacione shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave Tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarët tanë për mbrojtje të të dhënave personale.

E drejta për parashtrim të kërkesës drejtuar AMDHP 

Nëse konsideroni se mënyra në të cilën Banka Popullore i përpunon të dhënat Tuaja personale i shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ju mund të parashtroni një kërkesë drejtuar Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si trup mbikëqyrës.

Ndryshimi i Politikës së privatësisë

Politika e privatësisë rregullisht do të ndryshohet dhe plotësohet në përputhje me rrethanat.