• Marrëdhëniet me BE-në
  • Marrëdhëniet me institucionet financiare ndërkombëtare
  • Bashkëpunimi teknik