INFLACIONI


NORMAT BAZË TË INTERESIT TË BANKËS POPULLORE

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

1.25%

Kredi njëditore   
1.75%
Depozita njëditore 

0.15%


Norma referente e interesit

1,25%