INFLACIONI

 

NORMAT BAZË TË INTERESIT TË BANKËS POPULLORE

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

3.00%

Kredi njëditore   
3.50%
Depozita njëditore 

0.90%


Ndryshimi i normës bazë të interesit

Normat е rezervës së detyruar të bankave

Operacione të tregjeve financiare

Norma referente e interesit

2,00%