INFLACIONI


NORMAT BAZË TË INTERESIT TË BANKËS POPULLORE

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

1.75%

Kredi njëditore   
2.25%
Depozita njëditore 

0.15%


Norma referente e interesit

1,25%