INFLACIONI


NORMAT BAZË TË INTERESIT TË BANKËS POPULLORE

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

5.75%

Kredi njëditore   
6.25%
Depozita njëditore 

3.65%


Ndryshimi i normës bazë të interesit

Normat е rezervës së detyruar të bankave

Operacione të tregjeve financiare

Norma referente e interesit

4,75%