INFLACIONI

  

NORMAT BAZË TË INTERESIT TË BANKËS POPULLORE

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

6,30%

Kredi njëditore   
6,80%
Depozita njëditore 
4,20%

Depozitë e disponueshme shtatëditore


4,25%Ndryshimi i normës bazë të interesit

Normat е rezervës së detyruar të bankave

Operacione të tregjeve financiare