1. Ligje

- Ligji për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë

- Ligji për bankat

- Ligji për operacione valutore

- Ligji për qarkullim pagesor


2. Vendime

- Vendime nga fusha e mbikëqyrjes

- Vendime nga fusha e operacioneve monetare

- Vendime nga fusha e qarkullimit pagesor

-       Vendime nga fusha e operacioneve valutore

-       Vendime nga fusha e statistikës

-       Vendim për tarifë të vetme për kompensim për shërbimet që i kryen Banka Popullore


3. Udhëzime

- Udhëzime nga fusha e mbikëqyrjes

- Udhëzime nga fusha e operacioneve monetare

- Udhëzime nga fusha e qarkullimit pagesorë

- Udhëzime nga fusha e operacioneve valutore

- Udhëzime nga fusha e statistikës

- Udhëzime nga fusha e marrëdhënieve kreditore


4. Qarkore mbikëqyrëse

 

5. Rregullativa për letrat shtetërore me vlerë

- Tregu primar i letrave shtetërore me vlerë

- Tregu sekondar i letrave shtetërore me vlerë


6. Rregullativa për certifikata digjitale

- Rregulla për certifikata digjitale

- Kontratë për posedimin e certifikatës digjitale

- Formularë për certifikata digjitale

 

7. Sistemet e pagesva

- Sistemet e pagesa në RMV

- Lista e numrave të bankave në RMV

- Pjesëmarrësit dhe llogaritë në MIPS

- Rroli i Bankës Popullore në sistemin e pagesave në RMV-së

- Raporte për qarkullimin pagesor


8. Statistika

- Kalendari i publikimit të të dhënave

- Buletine

- Statistika monetare

- Bilanci i pagesës

- Këmbimi i jashtëm tregtar

- Të dhëna për investime direkte

- Borxhi i jashtëm


9. Hulumtime

- Hulumtime ekonomike

- Materiale punuese

- Tjera


10. Publikime

- Informacione mujore

- Raporte tremujore

- Raporte gjysmë-vjetore

- Raporte vjetore


11. Para maqedonase

- Kartëmonedha në qarkullim

- Monedha në qarkullim

- Monedha jubilare


12. Numizmatika

- Veprimtaria numizmatike

- Koleksioni numizmatik

- Publikime


13. Të dhënat kryesore për bankat, kursimoret dhe institucionet tjera financiare

- Banka

- Kursimoret

- Këmbimoret

- Dhënës të shërbimeve transfer të shpejtë të parave

- Institucione tjera financiare


14. Të dhënat kryesore ekonomike

- Tabela për të dhënat kryesore ekonomike


15. Tendera

 

16. Lista të kurseve

- Lista e kursit  

- Lista e kursit të këmbimit

- Lista e konvertimeve


17. Tregu valutor


18. Ankandet e bonove të thesarit


19. Ankandet e letrave shtetërore me vlerë


20. Tregje përmes sporteleve të letrave shtetërore me vlerë


21. Tregu ndërbankar i parave