Për informata më të hollësishme, për përdorimin e materialit arkivor, kontaktoni: [email protected], [email protected] ose në numrin e telefonit +389 2 3108 388.