Комитетот за оперативна монетарна политика (КОМП) е работно тело формирано од Советот на Народната банка во 2005 година, за редовно и ефикасно следење и експертско согледување на состојбите и движењата во економијата, во функција на монетарните одлуки. Претседател на Комитетот е гувернерот, а членови на Комитетот се: тројцата вицегувернери на Народната банка, двајца неизвршни членови на Советот, главниот економист и раководните лица на дирекциите чиишто работни активности и надлежности се непосредно поврзани со имплементацијата на монетарната политика. Гувернерот и вицегувернерите се членови на Комитетот со право на глас, а во случај на ист број гласови претседателот го има одлучувачкиот глас. На седниците на Комитетот се разгледуваат остварените и очекуваните движења во монетарниот, реалниот, фискалниот и екстерниот сектор, состојбите во банкарскиот систем и останатиот финансиски сектор, случувањата на домашните и на меѓународните финансиски пазари и предлозите за поставеноста и оперативното спроведување на монетарната политика. Врз основа на предлозите за поставеноста и оперативното спроведување на монетарната политика и дискусиите на членовите на Комитетот, членовите со право на глас носат одлуки за поставеноста на монетарната политика и оперативната примена на монетарните инструменти.

Динамиката на одржување на седниците на Комитетот е утврдена со Календар, којшто е усогласен со почетокот на периодите на одржување на задолжителната резерва. Народната банка ги комуницира одлуките за поставеноста на монетарната политика коишто се донесени на седниците на Комитетот за оперативна монетарна политика преку соопштенија за јавност.

Индикативен календар на седници на КОМП и комуникација со јавност за поставеноста на монетарната политика

Седници на КОМП

Објава на соопштение за јавност

07.02.2023

08.02.2023

21.03.2023

22.03.2023

09.05.2023

10.05.2023

20.06.2023

21.06.2023

01.08.2023

03.08.2023

19.09.2023

20.09.2023

31.10.2023

01.11.2023

19.12.2023

20.12.20232013201420152016201720182019202020212022 

2023