Комитетот за оперативна монетарна политика (КОМП) е работно тело формирано од Советот на Народната банка во 2005 година, за редовно и ефикасно следење и експертско согледување на состојбите и движењата во економијата, во функција на монетарните одлуки. Претседател на Комитетот е гувернерот, а членови на Комитетот се: тројцата вицегувернери на Народната банка, двајца неизвршни членови на Советот, главниот економист, генералниот директор на Секторот за супервизија и раководните лица на дирекциите чиишто работни активности и надлежности се непосредно поврзани со имплементацијата на монетарната политика. Во зависност од материјалите за дискусија, на седниците може да присуствува и претставник од Министерството за финансии, со цел обезбедување податоци и информации за фискалната политика, потребни за согледување на монетарните движења. На седниците на Комитетот се разгледуваат остварените и очекуваните движења во монетарниот, реалниот, фискалниот и екстерниот сектор, случувањата на домашните и на меѓународните финансиски пазари и ликвидносната состојба во банкарскиот систем.

По предлозите за поставеноста на монетарната политика и макропрудентните мерки, коишто согласно законската и подзаконската регулатива се во надлежност на гувернерот, гувернерот донесува одлуки на седниците на овој Комитет.

Седниците на Комитетот се одржуваат на редовна неделна и месечна основа. На неделните седници на Комитетот, коишто тековно се одржуваат секој вторник, се анализираат високофреквентните податоци за макроекономските движења, движењата на домашните финансиски пазари и ликвидноста во банкарскиот сектор, а се разгледуваат и други информации и анализи од значење за спроведувањето на монетарната политика.

Комитетот одржува и редовни месечни седници, непосредно пред одржувањето на аукциите на благајничките записи. Оттука, динамиката на месечните седници е определена со Календар, којшто е усогласен со почетокот на периодите на исполнување на задолжителната резерва, односно со одржувањето на аукциите на основниот инструмент. На месечните седници се разгледуваат индикаторите и актуелните трендови во домашната економија, случувањата на домашните и меѓународните финансиски пазари, врз основа на коишто гувернерот носи одлуки за поставеноста на монетарната политика во насока на остварување на основната цел-одржување на ценовната стабилност. Народната банка ги комуницира одлуките за поставеноста на монетарната политика коишто се донесени на седниците на Комитетот за оперативна монетарна политика преку соопштенија за јавност.

Индикативен календар за седници на КОМП за 2022 година  


2013201420152016201720182019202020212022