Комитетот за оперативна монетарна политика (КОМП) е работно тело формирано од Советот на Народната банка во 2005 година, за редовно и ефикасно следење и експертско согледување на состојбите и движењата во економијата, во функција на монетарните одлуки. Претседател на Комитетот е гувернерот, а членови на Комитетот се: тројцата вицегувернери на Народната банка, двајца неизвршни членови на Советот, главниот економист, генералниот директор на Секторот за супервизија и раководните лица на дирекциите чиишто работни активности и надлежности се непосредно поврзани со имплементацијата на монетарната политика. Во зависност од материјалите за дискусија, на седниците може да присуствува и претставник од Министерството за финансии, со цел обезбедување податоци и информации за фискалната политика, потребни за согледување на монетарните движења. На седниците на Комитетот се разгледуваат остварените и очекуваните движења во монетарниот, реалниот, фискалниот и екстерниот сектор, случувањата на домашните и на меѓународните финансиски пазари и ликвидносната состојба во банкарскиот систем.

По предлозите за поставеноста на монетарната политика и макропрудентните мерки, коишто согласно законската и подзаконската регулатива се во надлежност на гувернерот, гувернерот донесува одлуки на седниците на овој Комитет.

Седниците на Комитетот се одржуваат на редовна неделна и месечна основа. На неделните седници на Комитетот, коишто тековно се одржуваат секој вторник, се анализираат високофреквентните податоци за макроекономските движења, движењата на домашните финансиски пазари и ликвидноста во банкарскиот сектор, а се разгледуваат и други информации и анализи од значење за спроведувањето на монетарната политика.

Комитетот одржува и редовни месечни седници, непосредно пред одржувањето на аукциите на благајничките записи. Оттука, динамиката на месечните седници е определена со Календар, којшто е усогласен со почетокот на периодите на исполнување на задолжителната резерва, односно со одржувањето на аукциите на основниот инструмент. На месечните седници се разгледуваат индикаторите и актуелните трендови во домашната економија, случувањата на домашните и меѓународните финансиски пазари, врз основа на коишто гувернерот носи одлуки за поставеноста на монетарната политика во насока на остварување на основната цел-одржување на ценовната стабилност. Народната банка ги комуницира одлуките за поставеноста на монетарната политика коишто се донесени на седниците на Комитетот за оперативна монетарна политика преку соопштенија за јавност.201320142015201620172018201920202021