JETËSHKRIMI

Nikola Popovski


1. Mbiemri: Popovski

2. Emri: Nikola

3. Data e lindjes: 24.05.1962

4. Nënshtetësia: Maqedonase

5. Statusi martesor: I martuar

6. Arsimim:

Institucioni:

Data (nga/deri)

Shkalla ose diploma

UKIM, Shkup -

Fakulteti Ekonomik

qershor 2010

Dr - „Rruga maqedonase drejt një ekonomie të bazuar në njohuri në kohën e globalizimit“

UKIM, Shkup -

 Fakulteti Ekonomik

shtat. 1999, - jan. 2001

Mr - „Bazat ekonomike të shoqërisë së informacionit“


UKIM, Shkup -

 Fakulteti Ekonomik

1996-1998


Studime postdiplomike në fushën e Zhvillimit ekonomik dhe analizës makroekonomike

Georgetown University, Washington, D.C., USA - Certificate of Merit

02-26 Oct. 1996


Leadership Seminar

(Certificate of Merit)

 UKIM, Shkup -

Fakulteti Ekonomik

1982-1986

Ekonomist i diplomuar në drejtimin - Politikë dhe zhvillim ekonomik


7. Përvojë profesionale:

Data

Vendi

Institucioni

Pozita

Përshkrimi


tetor 2020 -

Shën. Nikola - Manastir

Universiteti Ndërkombëtar Sllav „G. R. Derzhavin“

profesor i rregullt

-Financa publike;

- Ekonomia e sektorit publik;

-Ekonomia e punës;


qershor 2021 -

Shkup

Banka Popullore e RMV-së

Anëtar i Këshillit të BPRMV-së (anëtar joekzekutiv)

Përcaktimi dhe formulimi i politikave dhe

kontroll i zbatimit të politikave dhe vëzhgim i punës së Bankës Popullore


shtator 2016 -

shtator 2020


Shkup

Universitetit FON

-profesor i çrregullt

/i rregullt;

-Dekan i Fakultetit të Shkencave Ekonomike

-Bazat e ekonomisë

-Financat publike;

-Mirkroekonomia;

-Zhvillim i mendimit ekonomik;

-Teoritë bashkëkohore ekonomike;

-Financat lokale;

-E-shoqëria;

gusht-nëntor 2019

Shkup

Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut

U.d. Drejtor kryesor ekzekutiv

Menaxhimi me bankën – funksion ekzekutiv

nën 2017 – maj 2021

Shkup

Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut

Bordi Mbikëqyrës i Bankës

Anëtar,

Funksion mbikëqyrës mbi punën e bankës

shtat. 2013-

shtat. 2016

Shën Nikola - Manastir

Universtiteti Ndërkombëtar Sllav „G. R. Derzhavin“

profesor i çrregullt

-Zhvillimi i mendimit ekonomik;

-Bazat e ekonomisë;

-Makroekonomi;

-Menaxhmenti ndërkombëtar

maj 2012 -

Beograd - Serbi

European Center for Peace and Development (ECPD) - UN University for Peace

profesor

Transferimi ndërkombëtar i njohurive përmes mësimit dhe leksioneve në studimet postdiplomike dhe doktoraturë të ECPD-së

-Ekonomia dhe politika ekonomike

-Financat ndërkombëtare

 shkurt 2009 –

 prill 2013

Shkup

Universiteti Evropian -

Shkup

docent

-Financa publike;

-Bazat e ekonomisë;

-Ekonomia e zhvillimit;

-Ekonomia e aplikuar;

-Sigurimi social dhe

 shëndetësor;

qershor 2006-

prill 2008


Shkup

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

deputet


 Anëtar i Komisionit për Financa dhe Buxhet

nëntor 2003-

shtat. 2006

London, UK


Washington, DC USA

EBRD;


IBRD/WB


Guvernator i Bordit të EBRD-së dhe IBRD/WB-së për Maqedoninë


nëntor 2003-

shtat. 2006

Shkup

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Anëtar i Qeverisë dhe Ministër i Financave


tet. 2002-

nënt. 2003

Shkup

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

Kryetar i Kuvendit


Deputet në Kuvend në katër mandate të njëpasnjëshme:

1992-1994;

1994-1998;

1998-2002;

2002-2006.

Shkup

 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

Deputet në

 Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Kryetar i:

Komisionit për Politikë të Jashtme (1992/1994);

Komisionit për Ekologji dhe të Rinj (1994/1998);

Komisionit për Financim dhe Buxhet (1998/2002);

Shef i grupit parlamentar (1998-2002);

Anëtar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës - Strasburg (1993-2002).

tet. 1987-

nënt 1990

Shkup

Kabineti i Kryetarit të Qeverisë

Bashkëpunëtor profesional

Analist për gjendjet aktuale ekonomike

gush 1986 –

shtat 1987


Shkup

Ministria e Zhvillimit

Bashkëpunëtor profesional

Sektori për Marrëdhënie Ekonomike me Vendet e Huaja


8. Pozicioni aktual:

Profesor i rregullt i një grupi lëndësh të ekonomisë teorike dhe financave në Universitetin Ndërkombëtar Sllav „G. R. Derzhavin“ 


9. Anëtar në asociacione profesionale:

Anëtar i Shoqërisë së Ekonomistëve të Maqedonisë


10. Njohja e gjuhëve (nga 1 deri 5, ku 1 është bazë dhe 5 është rrjedhshëm):

Gjuha

lexim

të folurit

shkrim

Maqedonase

5

5

5

Angleze

5

5

5

Serbisht dhe Kroatisht

5

5

4


11. Kualifikime të veçanta - shkencat ekonomike:

  • Aftësi dhe njohuri solide për transferimin e njohurive dhe përvojave në proceset e arsimit të lartë në ciklet I, II dhe III në institucionet vendore dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe institucionet shkencore;
  • Përvojë në punën e mentorëve me studentët e ciklit të I, II dhe III të studimeve në institucionet vendore dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe institucionet shkencore;
  • Dizajnim, zbatim dhe menaxhim me programet ekonomike dhe zhvillimore;
  • Aftësi të shkëlqyeshme për udhëheqje me ekipe eksperte dhe profesionale;
  • Kontakte dhe komunikime me institucione relevante vendase dhe të huaja;
  • Bashkëpunim me institucione vendase dhe të huaja për këmbim të njohurive dhe përvojave në zbatimin e politikave dhe programeve ekonomike;


12. Përvojë profesionale:

34 vjet përvojë pune prej të cilave 22 vjet në institucione të ndryshme shtetërore dhe ndërkombëtare në fushën e ekonomisë dhe 12 vjet karrierë universitare.


13. Aftësi tjera:

Punë me programet e Microsoft Office dhe internet.


14. Të tjera:

- Autor i 10 librave (njëri prej tyre me një botim të dytë të ndryshuar dhe plotësuar) prej të cilave 9 nga fusha e ekonomisë, gjegjësisht nga fusha më e gjerë e makroekonomisë.

- Mbi 50 punime shkencore të botuara nga fusha e ekonomisë në publikime periodike profesionale dhe të specializuara vendase dhe të huaja (në gjuhën maqedonase dhe gjuhën angleze)

- Autor i mbi 400 kolumnave në gazetat ditore, javore dhe revistat mujore në Maqedoni prej të cilave pjesa më e madhe mbi tema të ekonomisë vendase dhe ndërkombëtare.

- Redaktor i më shumë librave shkencore dhe profesionale, punimeve dhe autorëve të tjerë.