„Запознајте ја Народната банка на Република Северна Македонија“ 

Информативно-едукативна брошура којашто содржи низа информации за работењето на Народната банка и за нејзините основни цели и задачи, како и објаснување по што таа се разликува од другите институции. Во брошурата се опфатени значителен дел од активностите на Народната банка, при што преку илустриран приказ, едноставен јазик и мноштво интересни факти се обезбедува поголема информираност на јавноста за различни аспекти од нејзиното работење. Следствено, брошурата нуди краток и едноставен приказ на работењето на Народната банка, ставајќи акцент на сите постојни можности за отвореност на институцијата и информирање на населението. 

Оваа публикација е наменета за пошироката јавност.„Купување дом со станбен кредит“ 

Оваа брошура е изготвена за населението во државата кое планира да купи сопствена куќа или станза живеење и размислува за тоа дали купувањето да го финансира со долгорочен кредит. Ако сте заинтересирани да купите куќа или стан, оваа брошура ви дава насоки за следното:

• како да ги пресметате вкупните трошоци за купување дом;

• како да процените колку можете да се задолжите;

• најважните договорни услови во поглед на валутите,каматните стапки, роковите и начинот на отплата.

Брошурата исто така нуди:

• водич кој чекор по чекор ви помага да ја донесете вашатаодлука;

• практична листа на прашања коишто треба да им ги поставите на банките пред да земете станбен кредит;

• практични совети за други работи коишто треба да ги имате предвид кога купувате дом.

Линк до едукативното видео.

Брошурата е достапна на албански јазик.


„Паметно управување со парите - Водич за личните финансии“ 

Овој водич е наменет за пошироката јавност, со цел на едноставен начин да ѝ ги доближи основните концепти и поими од областа на управувањето со личните финансии.  При неговата подготовка се настојуваше тој да биде разбирлив и за помладите генерации и за лицата коишто немаат формално економско образование, за да може преку него населението да се информира како е најсоодветно да се управува со финансиските средства за да се постигнат посакуваните цели.