Директно задолжување

Директното задолжување е инструмент за плаќање кој дава овластување за задолжувањето на сметката на плаќачот. Овие плаќања се иницирани од примачот врз основа на овластување дадено од страна на плаќачот. Овластувањето со кое плаќачот се согласил неговата сметка да биде задолжена со директно задолжување се нарекува „мандат". Националните правила се разликуваат во однос на тоа дали мандатот му се дава на примачот или на банката на плаќачот.