MKD.NBRM.1 Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë 1992 – 
 
Nënshkrim: MKD.NBRM.1
 Vitet: 1992 – 1996
 Njësi arkivore: 193


MKD.NBRM.4 Georgiev Dimitar-Shkup;1918/1967
 Nënshkrimi: MKD.NBRM.4
 Vitet: 1918 – 1967
 Njësi arkivore: 13MKD.NBRM.5Banka Popullore e Maqedonisë 1945-1991
Nënshkrimi: MKD.NBRM.5
Vitet: 1944 – 1991
Njësi arkivore: 16MKD.NBRM.3

  

 Përmbledhje fotografish:
 bankat qendrore në territorin e RMV

 Nënshkrimi: MKD.NBRM.3
 Vitet: 1903 - 2005