Автор: Михајло Васков

Ниво на концентрација и структурни карактеристики на нефункционалните кредити во банкарскиот систем на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Ана Митреска; Султанија Бојчева-Терзијан

Промените кај финансиската изложеност на регионот на ЦИЈИЕ: разгледување на профилот на екстерна ранливост

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Ана Митреска; Султанија Бојчева-Терзијан

Земјите од ЈИЕ: главните предизвици на патот кон закрепнувањето и улогата на меѓународните финансиски институции

Прочитај повеќе..

Анализа на пазарите на пари во Македонија со осврт на Европската Унија и земјите од регионот

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Ана Митреска; Султанија Бојчева-Терзијан

Процесот на фискална консолидација во земјите на ЦИЈИЕ

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Ефектите на глобалната криза врз Македонија: контра-фактичка анализа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Ана Митреска

Поставеноста на политиките при различни режими на девизниот курс во земјите на Централноисточна и Југоисточна Европа

Прочитај повеќе..

Структура на финансиските системи на земјите од Западна и Централно - Источна Европа

Прочитај повеќе..