БИОГРАФИЈА  

Ана Митреска  

вицегувернер на Народната банка на Република Северна МакедонијаДата и место на раѓање: 


14.4.1977 г., Скопје

Образование:

2000-2006 година, постдипломски студии по монетарна економија на Економскиот факултет во Скопје, тема: „Оптимална монетарна стратегија за мали и отворени економии“. Постдипломските студии се завршени со просечна оцена 9,89.

1995 - 1999 год., додипломски студии на Економскиот факултет во Скопје, насока Економија, Отсек за финансии и банкарство, дипломиран економист. Додипломските студии се завршени со просечна оцена 9,82.

Познавање јазици:

Англиски (одлично познавање), германски (основно познавање)


Познавање  компјутерски софтвери:


MS Office, EViews, Statа

Работно искуство:

Од јануари 2011 година досега, директор во Дирекцијата за монетарна политика и истражување во Народната банка. Го координира, го организира и го унапредува работењето на Дирекцијата во доменот на редовните извештаи и останатите аналитички истражувања. Воведува нови концепти и дефинира насоки во текот на извршувањето на редовните активности. Дава мислење за среднорочните проекции на Народната банка и за нивната конзистентност со резултатите од краткорочното прогнозирање. Активно учествува во формулирањето на предлозите за промени во монетарната политика, како и во дискусиите поврзани со ова прашање преку членството во Комитетот за оперативна монетарна политика.  Учествува и ја координира работата на проектни активности во Дирекцијата, при што во своето портфолио има повеќе проектни активности од областа на монетарната и фискалната политика, меѓународната економија, банкарството и корпоративните финансии. Овие активности, во голем дел, се публикувани во форма на бројни научни и стручни трудови. Во рамки на својот работен ангажман има директно учество во дискусиите со меѓународните финансиски институции и рејтинг-агенциите. Како дел од Дирекцијата за монетарна политика и истражување, во повеќе наврати е ангажирана како гостин предавач на домашните високообразовни институции на додипломските и постдипломските студии.  

Од мај 2004 до декември 2010 година, заменик-директор во Дирекцијата за монетарна политика и истражување во Народната банка.

Од јануари 2004 до мај 2004 година, раководител на Отсекот за истражување, подоцна во Отсекот за монетарни движења во Дирекцијата за монетарна политика и истражување.

Од март 2000 до јануари 2004 година, помлад статистичар, статистичар, истражувач и виш истражувач во Дирекцијата за монетарна политика и истражување.

Од ноември 1999 година до март 2000 година, помлад ревизор во Македонски ревизорски центар, Скопје


Учество на семинари и конференции

Во текот на работниот ангажман во Народната банка својата еспертиза ја надградува преку учество на голем број меѓународни семинари организирани од меѓународни финансиски институции и централни банки, обуки за меки вештини, како и конференции на коишто зема активно учество. Преку овие обуки се стекнува со практични вештини и знаења, неопходни за квалитетно извршување на задачите поврзани со формулирањето на монетарната политика и истражувачката активност во Народната банка. Преку обуките за меки вештини ги зајакнува способностите за активна и асертивна комуникација и делување во работната околина, како неопходен предуслов за создавање на позитивен амбиент за работа.

 1. "Money and Banking Statistics", IMF Seminar in Vienna, 26.06.2000-16.07.2000;
 2. "Discover of a Financial Center:, FTTA Seminar in Luxembourg, 15.10.2001-23.10.2001;
 3. "Financial Markets and Stock Exchange in Germany, Deutsche Bundesbank Seminar in Frankfurt, 09.12.2001-14.12.2001;
 4. "Monetary Policy and Operations", Bank of England Seminar in London, 18.02.2002-26.02.2002;
 5. "Financial Programming and Policies", IMF Seminar in Washington, 23.09.2002-15.11.2002;
 6. "Operational Monetary Policy", Dutch Central bank Seminar in Amsterdam, 09.04.2003-12.04.2003;
 7. "Promoting Monetary Stability", BIS Seminar in Vienna, 15.12.2003-19.12.2003;
 8. "Forecasting Models for Macroeconomic Policy", World Learning and USAID Seminar in den Haag, 15.09.2003 -20.09.2003;
 9. "Monetary Theory and Monetary Policy", Central bank of Switzerland Seminar in Gerzensee, 16.03.2004-01.04.2004;
 10. "Issues in Exchange Rate Policies", IMF Seminar in Vienna, 07.08-11.08.2006;
 11. "Applied Economic Research in Central Banks", Deutsche Bundesbank Seminar in Frankfurt, 13.11-17.11.2006;
 12. Oesterreichische Nationalbank (OeNB) Seminar on “Real Convergence and Monetary Policy Issues for Countries on their Way to the EU” January 22 - 26, 2007;
 13. EViews, Follow Up, Seminar held in NBRM, TA from IMF (July, 2007).
 14. "Economic Conference on central, eastern and south-eastern Europe", ECB, October, 2007;     Presentation given, tackling the issue of: "Real Convergence and Monetary Policy: Macedonian Case"
 15. "Macroeconomic Diagnostics", IMF, April 2008
 16. "Inflation Targeting", CNB, May, 2009
 17. Macroeconomic Modelling and Forecasting, Bank of Italy, July, 2010
 18. "Policy options and Adjustments for small and open economies, in times of crisis",  BNB, November 2010
 19. 3rd Bank of Greece Workshop on Economies of Eastern European & Mediterranean Countries
 20. "Modern Monetary Economics", IMF, June 2011
 21. “South – Eastern Europe Workshop” – Central bank of Greece
 22. Monetary Transmission Mechanism in Transition Countries" – Central bank of Switzerland, May 2013
 23. “Banking Supervision for Non-supervisors”, IMF, March 2014
 24. Monetary Policy in Developing Economies –Workshop, central bank of Turkey, May 2014
 25. “Unconventional Monetary Policy - Professional Courses” – Barcelona School of Economics, May 2015
 26. “Macroprudential Polices “ IMF, June 2016
 27. The transmission mechanism of new and traditional instruments of monetary and macroprudential instruments, central bank of Belgium, October 2016
 28. “14th Annual NBP-SNB Joint Seminar on monetary policy spillovers”,Central bank of Switzerland, May 2017
 29. “Central Bankers Certificate Program”, Central bank of Netherlands and Central bank of Armenia, May 2017