Годишната награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи (прва награда за 2021 година) е доделена на Рејхан Сулејман за трудот:

Влијанието на претприемaштвото врз економскиот раст во земјите во транзиција и во земјите од регионот МЕНА (Среден Исток и Северна Африка): со осврт на Северна Македонија  
(достапно само на англиски јазик) 

Автор: Рејхан Сулејман


Решение за формирање Одбор за оценување