Седница: I II III IV V VI VII VIII IX X XI   XII     XIII     IX      X      XI      XII      XIII      XIV 

    


ДНЕВЕН РЕД

Од I седница, одржана на 31.01.2019 година


 1. Усвојување на Записникот од XIX седница на Советот на Народната банка на Република Македонија од 2018 година;
 2. Квартален извештај, февруари 2019;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2018 година;
 4. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Македонија со состојба 31 декември 2018 година;
 5. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствената евиденција;
 6. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка на Република Македонија;
 7. Одлука за укинување на Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка;
 8. Најнови макроекономски показатели, јануари 2019;
 9. Разно;
  - Информација за изградба на нов објект на Народната банка на Република Македонија.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од II седница, одржана на 28.02.2019 година


 1. Усвојување на Записникот од I седница на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија од 2019 година;
 2. Извештај за извршувањето на Програмата за работа на Народната банка на Република Северна Македонија за 2018 година;
 3. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2018 година;
 4. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2018 година;
 5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка за периодот јануари ‒  декември 2018 година;
 6. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2018 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2018 година;
 7. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка за 2018 година;
 8. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2018 година;
 9. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2018 година;
 10. Одлука за утврдување надомест на член во Комитетот за ревизија;
 11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство;
 12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи;
 13. Одлука за изменување и дополнување  на Одлуката за издавање согласности;
 14. Одлука за издавање на книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези;
 15. Одлука за издавање на книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези;
 16. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на надоместокот на членовите на Советот на Народната банка на Република Македонија по завршувањето на мандатот;
 17. Решение за изменување на Решението за исплата на надоместок во вид на плата на вицегувернерот на Народната банка на Република Македонија по завршувањето на мандатот;
 18. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, февруари 2019;
 19. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од III седница, одржана на 9.4.2019 година 

 1. Одлука за изменување на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска
ДНЕВЕН РЕД
Од IV седница, одржана на 25.4.2019 година 

 1. Усвојување на записниците од II и III седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Годишен извештај на Народната банка за 2018 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка за 2018 година со Финансиските извештаи и годишната сметка на Народната банка на Република Северна Македонија за 2018 година;
 4. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во 2018 година;
 5. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2019 година;
 6. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 март 2019 година;
 7. Извештај за исполнување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2019 година;
 8. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2019 година;
 9. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2019 година на Народната банка за периодот јануари ‒  март 2019 година;
 10. Писмо до раководството на Народната банка на Република Северна Македонија за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2018;
 11. Информација за промена на јавните табли и за начинот на натамошното постапување со репрезентативниот и канцеларискиот материјал на Народната банка на Република Северна Македонија согласно обврските од Конечната спогодба;
 12. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, април 2019;
 13. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од V седница, одржана на 09.05.2019


 1. Усвојување на записникот од IV седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Квартален извештај, мај 2019 година;
 3. Разно.


Гувернер и претседавач на Советотна
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од VI седница, одржана на 30.05.2019


 1. Усвојување на Записникот од V седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Стратегиски план на Народната банка за периодот 2020-2022 година;
 3. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за истражувачка активност;
 4. Програма на истражувачката активност во периодот 2020-22 година;
 5. Одлука за методологијата за управување со ризиците;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка;
 7. Одлука за изменување на Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари;
 8. Одлука за продажба на подвижен имот – Ауди;
 9. Одлука за продажба на подвижен имот – Кеди;
 10. Одлука за продажба на подвижен имот – Мондео;
 11. Одлука за продажба на подвижен имот – Цитроен;
 12. Одлука за давање на недвижниот имот во Куманово, на времено користење на Управата за јавни приходи, без надомест;
 13. Одлука за давање под закуп на ресторанот на Народната банка;
 14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Македонија;
 15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 16. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Македонија;
 17. Разно

Гувернер и претседавач на Советотна 
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД 
Од VII седница, одржана на 25.07.2019


 1. Усвојување на Записникот од VI седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2018 година;
 3. Годишен извештај за извршените контроли на усогласеноста на работењето со прописите во 2018 година;
 4. Финансиски извештај на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2019 година;
 5. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2019 година;
 6. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2019 година;
 7. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2019 година;
 8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2019 година на Народната банка за периодот јануари ‒  јуни 2019 година;
 9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 10. Одлука за дополнување и изменување на Одлуката за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Македонија;
 11. Одлука за отпис на сомнително и спорно побарување и бришење од сметководствената евиденција;
 12. Одлука за дефинитивен отпис на побарувања и бришење од вонбилансната сметководствената евиденција;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;
 15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 16. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за избор, времено распоредување, права, обврски и одговорности на работниците со посебни овластувања и одговорности во Народната банка на Република Македонија;
 18. Квартален извештај, август 2019;
 19. Најнови макроекономски показатели-преглед на тековната состојба, јули 2019 година;
 20. Разно.

Гувернер и претседавач на Советотна 
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од VIII седница, одржана на 29.08.2019

 1. Усвојување на Записникот од VII седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Извештај за управувањето со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во првиот квартал на 2019 година;
 4. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство;
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 6. Одлука за изменување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти;
 8. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци;
 9. Одлука за формирање на Комитет за оперативна монетарна политика;
 10. Одлука за издавање на ковани пари во апоен од 1 денар со изменети белези;
 11. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 12. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Деловен успех и среќа“;
 13. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Деловен успех и среќа“;
 14. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Вештачка интелигенција“;
 15. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Вештачка интелигенција“;
 16. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Среќен роденден“;
 17. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Среќен роденден“;
 18. Најнови макроекономски показатели-преглед на тековната состојба, август 2019 година;
 19. Разно:
  а. Информација за истражувачката активност во Народната банка.


Гувернер и претседавач на Советотна 
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
Од IX седница, одржана на 26.09.2019 година

 1. Усвојување на Записникот од VIII седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2019 година;
 3. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Кризен штаб;
 4. Одлука за  продажба на подвижен имот - 6 патнички моторни возила, марка Opel Astra;
 5. Најнови макроекономски показатели-преглед на тековната состојба, септември 2019 година;
 6. Разно. Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од X седница, одржана на 31.10.2019 година

 1. Усвојување на Записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во вториот квартал од 2019 година;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2019 година;
 4. Финансиски извештај на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 септември 2019 година;
 5. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – септември 2019 година;
 6. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – септември 2019 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка за периодот јануари ‒ септември 2019 година;
 8. Одлука за продажба на подвижен имот - патничко возило марка Ауди А6;
 9. Одлука за продажба на подвижен имот - патничко моторно возило марка Форд Мондео;
 10. Одлука за формирање Комитет за евроинтеграции;
 11. Најнови макроекономски показатели-преглед на тековната состојба, октомври 2019 година;
 12. Разно. Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД

Од XI седница, одржана на 07.11.2019 година

 1. Усвојување на записникот од X седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Квартален извештај, ноември 2019 година;
 3. Разно.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД

Од XII седница, одржана на 28.11.2019 година

 1. Одлука за изменување на Одлуката за доставување податоци за извршените активности во платниот промет;
 2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење  супервизија и надзор;
 3. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД

Од XIII седница, одржана на 18.12.2019 година

 1. Одлука за формирање Комитет за ревизија.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска

ДНЕВЕН РЕД

Од XIV седница, одржана на 26.12.2019 година

 1. Усвојување на записниците од XI, XII и XIII седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Годишен извештај за надгледување и препораки за работењето на платните системи во 2018 година;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2019 година;
 4. Програма за работа на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 5. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за 2020 година;
 6. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2020-2022 година;
 7. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 8. Годишен план за инвестиции на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 9. Годишен план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 10.  Основни политики за изменување и дополнување на основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народната банка на Република Македонија.
 11. Правила за остварување на правото на надоместок за одвоен живот и надоместок за закупнина на стан  и трошоците за комунални услуги за именуваните лица;
 12. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, декември 2019;
 13. Разно.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска