Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи за 2019 година

 

Првата награда е доделена на Тереза Кочовска за трудот на тема:

 

„Меѓусебното дејство на условната (најниско прифатливата) плата и траењето на невработеноста: Емпириски докази од Македонија“

достапно само на англиски јазик | "Interplay between reservation wage and unemployment duration: Evidence from Macedonia" 

автор: Тереза Кочовска 

 

Скопје, 3.5.2019 година

 

Решение за формирање Одбор за оценување