Седница: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII  XIX 
ДНЕВЕН РЕД
Од I седница, одржана на 12.01.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Овен“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Овен“.


Вицегувернер и претседавач на Советот
на Народната банка наРепублика Македонија
д-р Фадил Бајрами
ДНЕВЕН РЕД
Од II седница, одржана 01.02.2018 

 1. Усвојување на записници од XV седница од 2017 и I седница од 2018 година на Советот на Народната банка на Република Македонија;  
 2. Политика за изменување и дополнување на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Македонија;
 3. Квартален извештај, февруари 2018;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2017 година;
 5. Одлука за правилата за добро корпоративно управување во банка;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности;
 7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи; 
 8. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата, изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба 31 декември 2017 година;
 9. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствена евиденција;
 10. Информација за воведување на МСФИ 9- Финансиски инструменти, класификација и мерење кај Народната банка на Република Македонија;
 11. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, јануари 2018 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов

ДНЕВЕН РЕД 
Од III седница, одржана 06.02.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Бик“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Бик“.


Гувернер и претседавач на Советот 
на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДНЕВЕН РЕД
Од IV седница, одржана 23.02.2018

 1. Усвојување  записниците од II  и III седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2017 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2017 година;
  • Годишна сметка на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
  • Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 4. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 5. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари – декември 2017 година;
 7. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2017 година;
 8. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија за 2017 година;
 9. Извештај за извршување на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија;
 11. Одлука за продажба на подвижен имот;
 12. Правилник за класифицирање информации;
 13. Најнови Макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, февруари 2018 година;
 14. Разно
  • Информација за „Методот на оцена на производствениот јаз“;
  • Податоци за надворешно трговската размена, вклучително и на новите производни капацитети, за периодот 2013-2017 година;
  • Материјали согласно заклучокот од I седница на Комитетот за ревизија одржана на 21.02.2018 година.
Гувернер и претседавач на Советот 
на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДНЕВЕН РЕД
Од V седница, одржана 09.03.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Близнаци“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Близнаци“.


Гувернер и претседавач на Советот 
на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДНЕВЕН РЕД
Од VI седница, одржана 29.03.2018

 1. Усвојување  записници од IV и V седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Одлука за  начинот на вршење супервизија и надзор;
 3. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија;
 4. Одлука за изменување на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија;
 5. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 10 и 50 денари;
 6. Одлука за повлекување од оптек на книжни пари во апоени од 10 и 50 денари;
 7. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоен од 100 денари;
 8. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 2 денари;
 9. Најнови Макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, март 2018 година;
 10. Разно;


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДНЕВЕН РЕД
Од VII седница, одржана 11.04.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Рак“,
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Рак“.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДНЕВЕН РЕД
Од VIII седница, одржана 26.04.2018 

 1. Усвојување на записниците од VI и VII седници на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Годишен извештај на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка за 2017 година со Финансиските извештаи и годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 4. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во 2017 година;
 5. Годишен Извештај за извршените контроли на усогласеноста на работењето со прописите во 2017 година;
 6. Финансиски извештај на Народната банка на Република Македонија со состојба на 31 март 2018 година;
 7. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари – март 2018 година;
 8. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари – март 2018 година;
 9. Информација за управување со билансот на Народната банка на Република Македонија за периодот 2011 – 2017 година;
 10. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2018 година;
 11. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари ‒ март 2018 година.
 12. Одлука за методологијата за сигурност на информативниот систем на банката;
 13. Одлука за методологија за управување со ризикот од перење пари и финансирање на тероризам;
 14. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, април 2018 година;
 15. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов
ДНЕВЕН РЕД
Од IX седница, одржана 03.05.2018

 1. Усвојување на записник од VIII седници на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, мај 2018 година;
 3. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „ Лав“;
 4. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци „Лав“;
 5. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов

ДНЕВЕН РЕД
Од X седница, одржана 31.05.2018

 1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка на Република Македонија
 2. Стратегиски план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2019-2021 година и прилози кон стратегискиот план
 3. Програма на истражувачката активност во периодот 2019-2021 година
 4. Правилник за измена на Правилникот за истражувачка активност
 5. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за  2018 година
 6. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија
 7. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи
 8. Одлука за давање на недвижен имот во Охрид на времено користење на Централниот регистар на Република Македонија без надомест
 9. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Девица“
 10. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Девица“
 11. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Кризен штаб
 12. Решение за исплата на надоместок во вид на плати на гувернерот на Народната банка на Република Македонија по завршување на мандатот
 13. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Од XI седница, одржана 09.07.2018 

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Вага“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Вага“;
 3. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Скорпија“;
 4. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Скорпија“;
 5. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Никола Чудотворец“;
 6. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Никола    Чудотворец“;
 7. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Серафим Саровски“;
 8. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Серафим Саровски“;
 9. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Сергиј Радонежски“;
 10. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Сергиј Радонежски“;
 11. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Пантелејмон“;
 12. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“ со име „Св. Пантелејмон“.

 

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

Од XII седница, одржана 26.07.2018

 1. Усвојување на записниците од X и XI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, август 2018 година;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2018 година;
 4. Финансиски извештај на Народната банка на Република Македонија со состојба на 30 јуни 2018 година;
 5. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари – јуни 2018 година;
 6. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари – јуни 2018 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари ‒  јуни 2018 година;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија;
 9. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2018 година;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките;
 11. Одлука за продажба на подвижен имот;
 12. Правилник за избор, времено распоредување, права, обврски и одговорности на работниците со посебни овластувања и одговорности во Народната банка на Република Македонија;
 13. Решение за исплата на надоместок во вид на плата на вицегувернерот на Народната банка на Република Македонија по завршувањето на мандатот;
 14. Најнови макроекономски показатели –преглед на тековната состојба, јули 2018 година;
 15. Разно.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

Од XIII седница, одржана 09.08.2018

 1. Усвојување на записник од XII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештај за финансиската стабилност на Република Македонија во 2017 година;
 3. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи;
 5. Разно.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска
ДНЕВЕН РЕД
Од XIV седница, одржана 10.08.2018 година

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Стрелец“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“ со име „Стрелец“;


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
Од XV седница, одржана на 27.09.2018 година

 1. Усвојување на записници од XIII и XIV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Македонија во првиот квартал од 2018 година;
 3. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2018 година;
 4. Одлука за  дополнување на Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија;
 5. Одлука за измена на Одлуката за менувачки работи;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Македонија;
 7. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 8. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пренесување на овластувања;
 9. Одлука за давање на недвижен имот во Кочани на времено користење на Централен регистар на Република Македонија, без надомест;
 10. Одлука за давање на недвижен имот во Штип на времено користење на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи, без надомест;
 11. Одлука за давање на недвижен имот во Тетово на времено користење на Централен регистар на Република Македонија, без надомест;
 12. Одлука за давање на недвижен имот во  Прилеп на времено користење на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи, без надомест;
 13. Најнови макроекономски показатели –преглед на тековната состојба, септември 2018 година;
 14. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од XVI седница, одржана на 25.10.2018 година

 1. Усвојување на записник од XV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Македонија во вториот квартал од 2018 година;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2018 година;
 4. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија со состојба на 30 септември 2018 година;
 5. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари - септември 2018 година;
 6. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари -септември  2018 година.
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари ‒  септември 2018 година;
 8. Одлука за изменување на Годишниот план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија;
 9. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 10. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија;
 11. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, октомври 2018 година;
 12. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
Од XVII седница, одржана на 01.11.2018 година

 1. Усвојување на записник од XVI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, ноември 2018 година;
 3. Годишен извештај за надгледување на платните системи во 2017 година;
 4. Решение за престанок на исплатата на надоместок во вид на плата на гувернерот на Народната банка на Република Македонија по завршувањето на мандатот;
 5. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


 

ДНЕВЕН РЕД
Од XVIII седница, одржана на 29.11.2018 година

 1. Усвојување на Записникот од XVII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 3. Одлука за формирање Кризен штаб;
 4. Одлука за продажба на подвижен имот – патничко моторно возило Ауди;
 5. Одлука за продажба на подвижен имот – патничко моторно возило Цитроен Ц4;
 6. Одлука за давање на недвижниот имот во Кочани на времено користење на Управата за јавни приходи без надомест;
 7. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД
Од XIX седница, одржана на 20.12.2018 година


 1. Усвојување на Записникот од XVIII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2018 година;
 3. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната Пописна Комисија за извршен вонреден попис на дел од готовината и вредностите во Централниот Трезор во Дирекцијата за трезорско работење на Народната банка на Република Македонија со состојба на 1 октомври 2018 година;
 4. Програма за работа на Народната банка на Република Македонија за 2019 година;
 5. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за 2019 година;
 6. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2019-2021 година;
 7. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Македонија за 2019 година;
 8. Годишен план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2019 година;
 9. Годишен план за јавните набавки на Народната банка на Република Македонија за 2019 година;
 10. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна на Македонската банка за поддршка на развојот;
 11. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам;
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Македонија;
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Македонија;
 15. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за начинот на стекнување, управување, чување и располагање со подвижниот и недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија;
 16. Најнови макроекономски показатели, декември 2018;
 17. Разно.Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска