Дневен ред
од I седница, одржана на 02.02.2017 година


 1. Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, февруари 2017;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2016 година;
 4. Одлука за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари;
 5. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата,изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба 31 декември 2016 година;
 6. Одлука за намалување на вредноста на нефинансиски средства (инвестиции во тек-градежни објекти);
 7. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствена евиденција;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
 9. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, јануари 2017 година;
 10. Разно.


Вицегувернер
д-р Фадил Бајрами
Дневен ред
од II седница, одржана на 27.02.2017 година 

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2016 година;- Годишна сметка на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;- Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 4. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 5. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари – декември 2016 година;
 7. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2016 година;
 8. Годишен Извештај за извршените контроли на усогласеноста на работењето со прописите во 2016 година;
 9. Извештај за извршување на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста;
 11. Одлука за методологијата за управување со ризикот на задолженост;
 12. Одлука за методологијата за утврдување максимален износ за распределба на резултатот;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања;
 14. Одлука за методологијата за идентификување системски значајни банки;
 15. Одлука за методологија за изработка на план за опоравување на системски значајни банки;
 16. Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија;
 17. Правилник за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 18. Правилник за дополнување на Правилникот за истражувачка активност;
 19. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, февруари 2017 година;
 20. Разно.
Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од III седница, одржана на 25.04.2017 година 


 1. Усвојување на записникот од II седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Политика за надзор на платните системи;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2017 година;
 4. Годишен извештај за 2016 година;
 5. Извештај за ризиците во работењето на банките во 2016 година;
 6. Финансиски извештај на Народната банка на Република Македонија со состојба на 31 март 2017 година;
 7. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за период  јануари – март 2017 година;
 8. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за период  јануари – март 2017 година;
 9. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија за период јануари – март 2017 година;
 10. Одлука за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек;
 11. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, април 2017 година;
 12. Разно.Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од IV седница, одржана на 25.05.2017 година 


 1. Усвојување на записникот од III седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка на Република Македонија за 2016 година со финансиските извештаи и Годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 3. Кварталeн извештај, мај 2017 година;
 4. Стратегиски план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2018 – 2020 година;
 5. Програма за истражувачка активност 2018 – 2020 година;
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Македонија;
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачи и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Македонија;
 9. Разно.


Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од V седница, одржана на 22.06.2017 година


 1. Усвојување на записникот од IV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија за 2016 година;
 3. Извештај за спроведувањето на Политиката за управувањето со оперативните ризици на Народната банка на Република Македонија;
 4. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
 5. Одлука за Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи;
 6. Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките;
 7. Одлука за изменување на Одлуката за сметковниот (контниот) план на банките;
 8. Одлука за продажба на недвижен имот;
 9. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот вонреден попис на дел од готовината во Централниот трезор на Народната банка на Република Македонија со состојба 19 април 2017 година;
 10. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот вонреден попис на дел од готовината  и вредностите во Централниот трезор во Дирекцијата за трезорско работење на Народната банка на Република Македонија со состојба 21 април 2017 година;
 11. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот вонреден попис на дел од готовината  и вредностите во  Рефератот за промет со вредносници-Скопје во  Дирекцијата за трезорско работење на Народната банка на Република Македонија со состојба 26 мај 2017 година;
 12. Најнови макроекономски показатели-преглед на тековната состојба, јуни 2017 година;
 13. Разно.
Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од VI седница, одржана на 17.07.2017 година


 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Година на кучето – богата година на кучето“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „Година на кучето – богата година на кучето“;
 3. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Година на кучето – безбедна година на кучето“;
 4. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели  „Година на кучето – безбедна година на кучето“;
 5. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Руски лавиринт“;
 6. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „Руски лавиринт“.


Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од VII седница, одржана на 27.07.2017 година 


 1. Усвојување на записници од V и VI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Квартален извештај, август 2017;
 3. Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2016 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2017 година;
 5. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2017 година;
 6. Финансиски извештај на Народната банка на Република Македонија со состојба на 30 јуни 2017 година;
 7. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за период јануари – јуни 2017 година;
 8. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за период јануари – јуни 2017 година;
 9. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари ‒ јуни 2017 година;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
 11. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија во 2017 година;
 12. Одлука за дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план на Банките;
 13. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 10 денари;
 14. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „свети Серафим Саровски Чудотворец“;
 15. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „свети Серафим Саровски Чудотворец“;
 16. Одлука за избор на најповолна понуда за јавна набавка на услуги: услуги за извршување на финансиска ревизија;
 17. Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 18. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 19. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, јули 2017;
 20. Разно.
Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од VIII седница, одржана на 25.08.2017 година

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „50 години од Македонската академија на науките и уметностите“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели “50 години од Македонската академија на науките и уметностите“.Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од IX седница, одржана на 28.09.2017 година


 1. Усвојување на записник од VII и VIII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во првиот квартал од 2017 година;
 3. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 4. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Вера,Надеж, Љубов и мајка им Софија“;
 5. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“;
 6. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Тркало на среќата“; 7.  Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „Тркало на среќата“;
 7. Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 8. Одлука за изменување на Одлуката за  утврдување на бодовите за работните  места во Народната банка на Република Македонија;
 9. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, септември 2017;
 10. Разно.


Гувернер и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија
Димитар Богов
Дневен ред
од X седница, одржана на 26.10.2017 година


 1. Усвојување на записник од IX седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во вториот квартал до 2017 година; 
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2017 година;
 4.  Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија со состојба на 30 септември 2017 година;
 5. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари - септември 2017 година;
 6. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари -септември  2017 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари ‒  септември 2017 година;
 8. Одлука за дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките;
 9. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Јарец“;
 10. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата Хороскопски знаци со име „Јарец“;
 11. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, октомври 2017;
 12. Разно.Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов
Дневен ред
од XI седница, одржана на 2.11.2017 година 

 1. Усвојување на записник од X седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Квартален извештај, ноември 2017 година;
 3. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, октомври 2017 година;
 4. Разно.

Гувернер и претседавач 
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од XII седница, одржана на 20.11.2017 година

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „ Водолија“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „ Водолија“.


Гувернер и претседавач 
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов


Дневен ред
од XIII седница, одржана на 23.11.2017 година 

 1. Усвојување на записник од XI  и XII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Одлука за изменување  на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
 4. Одлука за продажба на подвижен имот - патнички моторни возила;
 5. Одлука за продажба на сосопственички дел од недвижен имот - хотел „Скопје“ Струга;
 6. Одлука за продажба на сосопственички дел од недвижен имот- продавница во Скопје;
 7. Одлука за продажба на сосопственички дел од недвижен и подвижен имот-фабрика „Евитал“ Свети Николе;
 8. Информација за напредокот и градењето на институционалниот капацитет на Народната банка преку учество во Советодавната програма на Светската банка за управување на девизните резерви (РАМП);
 9. Разно.


Гувернер и претседавач 
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од XIV седница, одржана на 7.12.2017 година 

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „ Риби“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „ Риби“. 

Гувернер и претседавач 
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар БоговДневен ред
од XV седница, одржана на 21.12.2017 година 

 1. Усвојување на записниците од XIII седница и XIV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Основни политики  за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народната банка на Република Македонија;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2017 година;
 4. Програма за работа на  Народната  банка на Република Македонија за 2018 година;
 5. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија за 2018 година;
 6. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2018-2020 година;
 7. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Македонија за 2018 година;
 8. Годишен план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2018 година;
 9. Годишен план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија;
 10. Одлука за изменување на одлуката за задолжителната резерва;
 11. Правилник за укинување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на јавните набавки и следење на извршувањето на склучените договори;
 12. Најнови макроекономски показатели, декември 2017 година - Преглед на тековната состојба;
 13. Разно


Гувернер и претседавач 
на Советот на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов