I - седница, 28 јануари 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од XVI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, февруари 2016 година;
 3. Одлука за усвојување на извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата, изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба на 31 декември 2015 година;
 4. Одлука за издавање на непренослива безкаматна обврзница за уплата на зголемувањето на квотата на Република Македонија во Меѓународниот монетарен фонд;
 5. Одлука за утврдување на висината на средствата коишто ќе се издвојуваат на сметката за специјални резерви;
 6. Одлука за утврдување на оштетување и отпис на нефинансиски средства (нематријални средства во подготовка).
 7. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 8. Одлука за критериуми и стандарди за работењето на платните системи;
 9. Одлука за начин и методологија на надзор на платните системи;
 10. Правилник за планирање;
 11. Извештај за спроведувањето на политиката за управувањето со оперативните ризици во Народната банка на Република Македонија во 2015 година;
 12. Најнови макроекономски показатели, јануари 2016 година- Преглед на тековната состојба;
 13. Разно
  Информација за Програмата на настани и активности за одбележување на  јубилејот „70 години централно банкарство во Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


II - седница, 25 февруари 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2015 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2015 година;
  - Годишна сметка на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
  - Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
 4. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
 5. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
 6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2015 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари-декември 2015 година;
 7. Извештај за извршување на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија за 2015 година;
 8. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија за 2015 година;
 9. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 10. Одлука за доставување на податоци за извршените активности во платниот промет;
 11. Одлука за изменување на Одлуката за менувачки работи;
 12. Одлука за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство;
 13. Одлука за начинот на кои резидентите отвораат девизни сметки;
 14. Одлука за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти;
 15. Одлука за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплати и плаќања во ефективни странски пари во трансакции со нерезиденти;
 16. Одлука за  дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија;
 17. Одлука за  дополнување на Статутот на Народната банка на Република Македонија;
 18. Изменување на Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија;
 19. Најнови макроекономски показатели, февруари 2016 година- Преглед на тековната состојба;
 20. Разно
  - Информација за примени услуги на Народната банка на Република Македонија за изработка на проектни решенија;

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.


 


III - седница, 24 март 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од II седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2015 година;
 3. Политика за изменување на Политиката за непрекинатост во работењето во Народната банка на Република Македонија;
 4. Политика за изменување на Политиката за сигурност на информацискиот систем на Народната банка на Република Македонија;
 5. Политика за контрола на усогласеноста на работењето со прописите;
 6. Одлука за изменување на Одлуката за условите и начинот на снабдување со книжни и ковани пари;
 7. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната  банка на Република Македонија;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат  хартиите од вредност  во странство во кои може да вложува овластена банка;
 9. Одлука за објавување интерен оглас за избор на работник со посебни овластувања и одговорности;
 10. Одлука за давање недвижен имот на користење;
 11. Правилник за изменување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Македонија;
 12. Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работите и задачите  и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места  во Народната банка на Република Македонија;
 14. Информација за најнови макроекономски показатели, март 2016 година-Преглед на тековната состојба;
 15. Разно.


Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


IV - седница, 28 април 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од III седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Годишен извештај 2015 година;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Македонија во 2015 година;
 4. Квартален извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви- април 2016 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија со состојба на 31 март 2016 година;
 6. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари-март 2016 година;
 7. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари-март  2016 година;
 8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари-март 2016 година;
 9. Одлука за продажба на недвижен имот;
 10. Одлука за давање под закуп на ресторанот на Народната банка на Република Македонија;
 11. Одлука за времено назначување на работник со посени овластувања и одговорности;
 12. Одлука за дарување на подвижен имот;
 13. Информација за најнови макроекономски показатели, април 2016 година-Преглед на тековната состојба;
 14. Разно.


Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.
 


V - седница, 5 мај 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување  на Записникот од IV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален  извештај, мај 2016 година;
 3. Одлука за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија;
 4. Одлука за задолжителната резерва;
 5. Одлука за назначување работник со посебни овласувања и одговорности; 
 6. Разно.


Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р. 

VI - седница, 18 мај 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“;
 2. 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


VII - седница, 26 мај 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од V седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Усвојување на записникот од VI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
3. Стратегиски план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2017-2019 година;
4. Програма за истражувачка активност 2017-2019 година;
5. Годишен извештај за остварување на Годишниот план за јавните набавки во 2015 година на Народната банка на Република Македонија;
6. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 1 денар;
7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за дараување подвижен имот;
8. Правилник за начинот и роковите за вршење на попис на средствата и обврските за усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Народната банка на Република Македонија;
9. Правилник за начинот на стекнување, управување, чување и располагање со подвижниот и недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија;
10. Правилник за изменување на Правилникот за издавачката дејност;
11. Разно.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р. 

VIII - седница, 28 јуни 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од VII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Извештај за финансиска стабилност во Република Македонија во 2015 година;
3. Извештај за конзистентност на Годишниот извештај на Народна банка на Република Македонија со финансиските извештаи и годишната сметка;
4. Квартален извештај, август 2016 година;
5. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во првиот квартал од 2016 година;
6. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2016 година;
7. Политика за изменување на Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви на Република Македонија;
8. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комитет за оперативна монетарна политика;
9. Одлука за дополнување на Одлуката за сметковниот ( контниот) план за банките;
10. Одлука за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Македонија;
11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти;
12. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија;
13. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Света Тереза од Калкута“;
14. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Света Тереза од Калкута“;
15. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели  од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“,500 г;
16. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели  од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“,500 г;
17. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Година на петелот-петел со ангел“;
18. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Година на петелот-петел со ангел“;
19. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели со име „Година на петелот-ветроказ со петел“;
20. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели со име „Година на петелот-ветроказ со петел“;
21. Најнови макроекономски показатели, јуни 2016- Преглед на тековната состојба;
22. Најнови макроекономски показатели, јули 2016- Преглед на тековната состојба;
23. Разно.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


IX - седница, 25 август 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од VIII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија со состојба на 30 јуни 2016 година;
3. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка за период јануари – јуни 2016 година;
4. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари – јуни 2016 година;
5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година за периодот јануари – јуни 2016 година;
6. Изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија;
7. Најнови макроекономски показатели, август 2016- Преглед на тековната состојба;
8. Разно.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


X - седница, 7 септември 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „свети Никола Чудотворец“;
2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „свети Никола Чудотворец“.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


XI - седница, 29 септември 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Усвојување на записникот од X седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во вториот квартал од 2016 година;
4. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2016 година;
5. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија;
6. Одлука за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари и услови за склучување договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент;
7. Одлука за давање на недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија во Тетово на времено користење на Централен регистар на Република Македонија;
8. Одлука за давање на недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија во Кочани на времено користење на Централен регистар на Република Македонија;
9. Одлука за давање на недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија во Кочани на времено користење на Управата за јавни приходи;
10.  Одлука за давање на недвижниот имот на Народната банка на Република Македонија во Прилеп на времено користење на Управата за јавни приходи;
11. Најнови макроекономски показатели, септември 2016 - Преглед на тековната состојба;
12. Разно.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.
 


XII - седница, 3 ноември 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од XI седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Квартален извештај, ноември 2016 година;
3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2016 година;
4. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија, со состојба на 30 септември 2016 година;
5. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот  јануари-септември 2016 година;
6. Извештај за остварување на планот за Инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонја за периодот  јануари-септември 2016 година;
7. Извештај за остварување на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија, за периодот јануари-септември 2016 година;
8. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари;
9. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоен од 1000 денари;
10. Одлука за издавање и за основните белези на кованите пари во апоен од 2     денари;
11. Одлука за повлекување од оптек на банкнотите од 5.000 денари;
12. Одлука за престанување на важење на Одлуката за методологијата за утврдување нето-должник на банка;
13. Најнови макроекономски показатели, октомври 2016 - Преглед на тековната состојба;
14. Разно.

Гувернер
и претседавач 
на Советот на Народната банка 
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.

 


XIII - седница, 3 декември 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1.Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „света Матрона Московска“.

2.Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „света Матрона Московска“.

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.
 


XIV - седница, 5 декември 2016 година


ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од XII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
2. Усвојување на записникот од XIII седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
3. Политика за изменување и дополнување на Политиката за физичката безбедност;
4. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2016 година;
5. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва;
7. Одлука за каматата на депозитите по видување на органите на државната управа кај Народната банка на Република Македонија;
8. Одлука за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари;
9. Одлука за давање недвижен имот во закуп – деловен простор на Народната банка на Република Македонија, во Струмица;
10. Одлука за давање недвижен имот во закуп – деловен простор на Народната банка на Република Македонија, во Охрид;
11. Одлука за давање на недвижниот имот во Штип на времено користење на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи без надомест;
12. Одлука за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија;
13. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели „Триптих“;
14. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели „Триптих“;
15. Годишен финансиски план на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
16. Годишен план за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
17. Годишен план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
18. Програма за работа на Народната банка на Република Македонија за 2017 година;
19. Програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за 2017 година;
20. Среднорочна програма за работа на Дирекцијата за внатрешната ревизија за периодот 2017-2019 година;
21. Правилник за укинување на Правилникот за канцелариско и архивско работење на Народната банка на Република Македонија;
22. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија;
23. Најнови макроекономски показатели, декември 2016 година - Преглед на тековната состојба;
24. Разно.

Гувернер
и претседавач 
на Советот на Народната банка 
на Република Македонија
Димитар Богов с.р.